Wydział
Centrum Operacyjne Zarządzania Przeciwpowodziowego Wisły Środkowej


Kierownik Wydziału

(+48 22) 58 70 335

Zespół ds. Ośrodka
Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej


Kierownik Zespołu
Barbara Kwiatkowska
(+48 22) 58 70 339

Inne Telefony:
(+48 22) 58 70 337
(+48 22) 58 70 338
(+48 22) 58 70 326 

fax: (+48 22) 58 70 205
e-mail:  oki@warszawa.rzgw.gov.pl

Adres:
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

Zadania OKI

Zakres działania Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego
Ochrony Przeciwpowodziowej

Do zakresu działania OKI w szczególności należą:

  1. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji związanych z ochroną przed powodzią,
  2. zbieranie, archiwizowanie i analiza danych o sytuacji i zjawiskach hydrologicznych dla wód regionu wodnego,
  3. aktualizowanie i tworzenie cyfrowych baz danych w zakresie: urządzeń i budowli hydrotechnicznych ochrony przeciwpowodziowej, stref zalewowych, danych wejściowych do modeli hydrologicznych,
  4. opracowywanie scenariuszy zdarzeń i zagrożeń powodziowych dla rzek podległego regionu wodnego,
  5. współpraca z organami reagowania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej i samorządowej,
  6. koordynowanie akcji lodołamania,
  7. przygotowywanie dla Dyrektora RZGW w Warszawie projektów decyzji nakazujących zakładowi piętrzącemu wodę obniżenie poziomu piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego,
  8. prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem tzw. "Dyrektywy Powodziowej",
  9. współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi zajmującymi się gospodarką wodną w zakresie działania OKI.

Obszar działania OKI

Zasięg terytorialny działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 126, poz. 878), obejmuje następujące regiony wodne: Środkowej Wisły, Jarft, Niemna, Łyny i Węgorapy, Świeżej. Powierzchnia obszaru administrowanego przez RZGW wynosi 111,47 km2, (ponad 30% powierzchni Polski) i znajduje się w granicach 11 województw, 139 powiatów i 906 gmin. Łączna długość rzek i kanałów znajdujących się w administracji RZGW w Warszawie (wraz ze zbiornikami) wynosi 3266,8 km, w tym odcinki żeglowne 1228,3 km.

Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej w strukturze RZGW w Warszawie