Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 Telefony:

(+48 22) 58 70 326

(+48 22) 58 70 337

fax: (+48 22) 58 70 205

e-mail:  oki@wody.gov.pl

co.warszawa@wody.gov.pl

Adres:

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego

W dniu 15 kwietnia 2015 r.  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazał organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego. W związku z powyższym mapy obowiązują jako oficjalne dokumenty planistyczne i stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego dostępne są na stronie http://mapy.isok.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, w tym dotyczące: zakresu ich opracowania, metodyki wykonania, danych wykorzystanych do ich opracowania oraz struktury bazy danych przedstawione zostały w „Raporcie z wykonania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego”, opublikowanym pod adresem http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego