Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów w ramach zadania pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla części 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla części 1

Informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany

Inwentaryzacja roślinności drzewiastej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiar robót - część 1

Przedmiar robót - część 2

- - -

Decyzje

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu