Nasza działalność

Zadania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wynikają z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)

Do zadań dyrektora regionalnego zarządu należy w szczególności:

 1. Sporządzanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocen ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, w regionie wodnym.
 2. Opracowywanie warunków korzystania z wód regionu wodnego.
 3. Opracowywanie analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód w regionie wodnym.
 4. Sporządzanie, prowadzenie, weryfikowanie i bieżące aktualizowanie wykazów obszarów chronionych utworzonych na podstawie przepisów ustawy oraz odrębnych przepisów.
 5. Sporządzanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych.
 6. Współpraca w przygotowywaniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego i planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
 7. Przygotowywanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.
 8. Koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym, w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej.
 9. Prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego.
 10. Wykonywanie kontroli gospodarowania wodami.
 11. Planowanie przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych.
 12. Uzgadnianie, w zakresie finansowania przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego, projektów list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 400h ust. 4 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).
 13. Opiniowanie projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), w zakresie ochrony zasobów wodnych.
 14. Opiniowanie decyzji, o których mowa w art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 210, z późn. zm.).
 15. Opiniowanie projektów planów remediacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w art. 101l ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), w odniesieniu do zanieczyszczenia w strefach ochronnych ujęć wody.
 16. Uzgadnianie przesłanych propozycji planów aglomeracji.
 17. Opiniowanie w zakresie swoich kompetencji projektów uchwał w sprawie wykazów kąpielisk.

Dyrektora regionalnego zarządu powołuje oraz odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.

Zastępców dyrektora regionalnego zarządu powołuje oraz odwołuje Prezes Krajowego Zarządu na wniosek dyrektora regionalnego zarządu, po zasięgnięciu opinii rady gospodarki wodnej regionu wodnego (art. 93 ustawy prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.).