Obwody rybackie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi sprawy związane z ustanawianiem i znoszeniem obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących oraz przeprowadza postępowania konkursowe na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich w trybie i na warunkach określonych w ustawie Prawo wodne, ustawie o rybactwie śródlądowym i przepisach wykonawczych do tych ustaw. 

Do zadań Dyrektora RZGW w Warszawie należy również nadzór i kontrola nad realizacją zobowiązań wynikających z umów na rybackie użytkowanie oraz prowadzenie spraw związanych z rybackim użytkowaniem wód.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Art. 13 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.);
  3. Obwieszczenie Nr 2/2010 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących z późn. zm.;
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 181 z późn. zm.);
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 414 z późn. zm.);
  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1766 z późn. zm.);