Rada Regionu Wodnego

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły, regionu wodnego Jarftu, regionu wodnego Niemna, regionu wodnego Łyny i Węgorapy oraz regionu wodnego Świeżej działa jako organ opiniodawczo-doradczy przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z przepisem art.100 i 101 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm. ).

Do zakresu działania Rady Regionu należy opiniowanie:

  1. projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego;
  2. dokumentacji, o których mowa w art. 113 ust. 3, i wykazów, o których mowa w art. 113   ust. 4 ustawy Prawo wodne;
  3. projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego;
  4. projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
  5. planowanych przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez  eksploatację zasobów wodnych;
  6. projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym;
  7. projektów programów, o których mowa w art. 47 ustawy Prawo wodne;

Rada Regionu składa się z 30 członków zgłoszonych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną, a także przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód nienależących do Skarbu Państwa, powoływanych na okres 4 lat.

Inauguracyjne posiedzenie I Rady Regionu odbyło się w dniu  7 listopada 2003 roku, na którym Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Krzysztof Szamałek wręczył nominacje członkom pierwszej Rady Gospodarki Wodnej  Regionu Wodnego Środkowej Wisły, powołanych przez Ministra Środowiska. Posiedzenie w dniu 5 czerwca 2007 roku zakończyło I kadencję Rady Regionu. W tym czasie odbyło się 13 posiedzeń i  podjęto 27 uchwał. Do momentu nowelizacji ustawy o odpadach (art. 14 ust. 7 pkt 2) która zobowiązała dyrektorów RZGW do opiniowania planów niezależnie od opinii Rady Regionu, zaopiniowano 38 planów gospodarki odpadami dla gmin, powiatów oraz województw  w zakresie ochrony zasobów wodnych. Członkowie  I  Rady Regionu zaznaczyli swój głos  w sprawie programu "Natura 2000", budowy stopnia wodnego w Nieszawie, kryteriów oceny planów gospodarki odpadami, „Strategii Gospodarki Wodnej" opracowanej przez Ministerstwo Środowiska, „ Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej w regionie wodnym Środkowej Wisły".

II kadencja Rady Regionu przypadła na lata 2008 - 2012. W czasie jej kadencji członkowie Rady zebrali się na 13 posiedzeniach, na których podjętych zostało 18 uchwał. Wśród zagadnień, którymi zajmowała się Rada Regionu II kadencji znalazły się takie tematy jak: wyznaczanie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia rolne (OSN) czy budowa Stopnia poniżej Włocławka. Ostatnie posiedzenie II kadencji Rady Regionu odbyło się w dniu 17 stycznia 2012 roku.

Pierwsze posiedzenie obecnej III Rady Regionu odbyło się w dniu 27 marca 2012 roku, w siedzibie RZGW w Warszawie Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego przy ul. Zarzecze 13B. W latach 2012-2016 miało miejsce 10 posiedzeń Rady Regionu, na których podjęto 19 uchwał.

22 lutego 2017 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie IV kadencji Rady Gospodarki Wodnej.

Wielokrotnie wiedza i fachowość członków Rady Regionu jest wykorzystywana w opiniowaniu wielu projektów, a stanowisko Rady Regionu stanowi ważny głos doradczy w kwestiach gospodarowania wodami w regionie wodnym.