Komunikat Nawigacyjny nr 14/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje:

  1. Szlak na całej długości jest oznakowany.
  2. W km 147+200 rzeki Narwi zlokalizowana jest tymczasowa przeprawa mostowa, występuje ograniczenie do ok. 2,30 m dopuszczalnej wysokości jednostek pływających w świetle tymczasowego mostu.
  3. W km 147+300 od 23.05.2017 r. trwają roboty budowlane związane z „Rozbudową istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61”.
  4. Od dnia 01 sierpnia 2018 r. ponownie zostało otwarte dla żeglugi mostowe przęsło lewe (od m. Ostrołęki) a zamknięte przęsło prawobrzeżne. Z uwagi na zdemontowaną konstrukcję lewego przęsła mostu, znaki żeglugowe (A.10, C.2. C.3) zostały zamontowane na stalowych podporach między filarem a przyczółkiem mostowym na brzegu lewym. Z uwagi na prowadzone prace, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie mostu.                                                
  5. W km 150+457 w miejscowości Ostrołęka trwają roboty budowlane przy budowie jazu piętrzącego bukłakowego na potrzeby elektrowni Ostrołęka (obiekt strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju). W miejscu prowadzenia prac występuje zwężenie koryta do 19 – 20 m, które może być trudne do pokonania dla jednostek o małej mocy z uwagi na występujące prędkości wody i burzliwy przepływ (niebezpieczeństwo rozbicia lub wywrócenia jednostek pływających). Przegrodzona jest rzeka w 2/3 szerokości od strony brzegu prawego (sekcja prawobrzeżna i sekcja środkowa) a otwarta sekcja lewobrzeżna (od obiektów elektrowni) szerokości ok. 20,0 m. Wykonawca budowanego jazu utrzymuje w gotowości łódź asekuracyjną do pomocy w przepłynięciu zwężonego odcinka rzeki dla obiektów do 10 m dł. Instrukcja przepłynięcia jednostek pływających do 10 m dł. została przez wykonawcę jazu posadowiona w dniu 29.06.2018 r. w formie tablic na podporach na obydwu brzegach rzeki tak z dołu jak i z góry rzeki (4 szt. tablic).

Szlak żeglowny na Narwi od km 83,0 do 248,5 jest nadal zamknięty ze względu na niskie stany wód.

Dalsze informacje będą podawane w kolejnych komunikatach.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

Zarząd Zlewni w Ostrołęce                                         tel. 29 7603227 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.