Komunikat Nawigacyjny nr 19/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że:

z dniem 15 października 2018 r. rozpoczyna się demontaż na sezon zimowy 2018/2019 oznakowania żeglugowego pływającego (bakeny) i częściowo oznakowania brzegowego na szlaku żeglownym systemu Wielkich Jezior Mazurskich: szlak główny od jez. Roś w Piszu do rzeki Węgorapy w Węgorzewie wraz ze szlakami bocznymi.

Do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, dopuszcza się żeglugę na Drogach wodnych systemu Wielkich Jezior Mazurskich z zachowaniem szczególnej ostrożności, wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Kierownik Obiektu Hydrotechnicznego          tel. 87 428 53 38 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.