RPO WiM

Warmia i Mazury 

 „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Tytuł projektu:  "Budowa i zakup specjalistycznych zestawów pływających w celu zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego na Wielkich Jeziorach Mazurskich, dzięki przystosowaniu oznakowania dla żeglugi całodobowej"

Priorytet 5 – „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna"
 Działanie 5.1 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny"
 Poddziałanie 5.1.5 – „Śródlądowe drogi wodne"

W dniu 08.06.2011 r. podpisano porozumienie w sprawie dofinansowania projektu nr UDA-RPWM.05.01.05-28-001/10-00 (oraz aneksy UDA-RPWM.05.01.05-28-001/10-01 z 16.04.2012 r., UDA-RPWM.05.01.05-28-001/10-02 z 19.06.2012 r., UDA-RPWM.05.01.05-28-001/10-03 z 18.12.2012 r.)
Całkowita  wartość projektu: 9.273.780,79 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6.263.382,40 zł
Beneficjent: RZGW w Warszawie
Realizacja: 2011-2014

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój funkcji turystycznych regionu Wielkich Jezior Mazurskich, poprzez poprawę poziomu bezpieczeństwa użytkowników szlaków żeglownych.

Projekt polegać będzie na zakupie nowych jednostek pływających, tj. 2 roboczych zestawów pchanych, gdzie
w skład każdego zestawu wchodzi jeden statek przeznaczony do pchania barki oraz jedna barka pchana bez napędu własnego, co oznacza łącznie 4 szt. jednostek pływających (tzn. 2 motorówki i 2 barki pchane), przeznaczonych do cięższych prac na szlaku żeglownym oraz prac inspekcyjno-kontrolnych.

Ponadto jednostki będą wyposażone m.in. w urządzenia GPS zdolne do stosowania poprawki dGPS i echosondy wraz z kompatybilnym komputerem klasy PC z zestawem map Wielkich Jezior Mazurskich, a także w sonary; radar umożliwiający prowadzenie żeglugi na wodach śródlądowych w niesprzyjających warunkach pogodowych przy złej widzialności.


Więcej informacji o programie RPO Warmia i Mazury tutaj.

Portal Funduszy Europejskich tutaj

Aktualizacja: 22.01.2015 r.