Aglomeracje

Na podstawie art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgadnia w zakresie swoich kompetencji propozycje planów aglomeracji.

Informacje na temat Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych wraz z aktualnymi „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji" znajduję się na następującej stronie:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html