Plany gospodarowania wodami

Plany gospodarowania wodami (PGW) stanowią syntezę wszelkich prac przeprowadzonych dla obszarów dorzeczy. Opracowywane są przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dla obszaru 10 dorzeczy: Odry, Wisły, Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker.

W PGW ustalone są cele środowiskowe dla poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych przy uwzględnianiu wartości granicznych elementów oceny stanu zależnego od typu części wód oraz aktualnego stanu danej jednolitej części wód. Cele środowiskowe uwzględniają również obszary chronione, w obrębie których jednolita część wód jest położona.

Dla potrzeb osiągnięcia ww. celów środowiskowych Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządza Program wodno-środowiskowego kraju (PWŚK), który określa działania niezbędne do prowadzenia dla potrzeb utrzymania lub poprawy jakości wód. PGW i PWŚK stanowią podstawowe dokumenty planistyczne służące osiągnięciu nadrzędnego celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj.: osiągnięcia dobrego stanu wszystkich wód w Europie. Plany gospodarowania wodami po raz pierwszy zostały opracowane i zatwierdzone przez Radę Ministrów 22 lutego 2011 r.

Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej PGW zostały poddane przeglądowi i uaktualnieniu. Aktualizacja Planów gospodarowania wodami (aPGW) na obszarach dorzeczy Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Niemna, Łaby, Świeżej, Jarft, Pregoły i Ücker została przyjęta przez Radę Ministrów 18 października 2016 r. Przyjęcie to stanowi początek nowego sześcioletniego cyklu gospodarowania wodami (do 2021 r.).

Wykaz obowiązujących rozporządzeń w sprawie planów gospodarowania wodami na obszarze RZGW w Warszawie

1919

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft

1915

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna

1914

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej

1911

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

1813

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły

Dodatkowe informacje

Na stronie https://danepubliczne.gov.pl/dataset/baza-danych-przestrzennych-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-apgw dostępny jest zbiór informacji dotyczących gospodarki wodnej oraz wektorowe warstwy tematyczne.

Na stronie http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ jest dostępna interaktywna mapa w postaci geoportalu, na której przedstawione są granice zlewni jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (JCWP i JCWPd).

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju jest dostępna na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12277502/12313123/12313124/dokument240491.pdf

załączniki do aPWŚK są dostępne na stronie: http://www.apgw.gov.pl/pl/II-cykl-materialy-do-pobrania