Strefy ochronne ujęć wody

Ustanawianie stref ochronnych ujęć wody od 1 stycznia 2018 r.:

art. 120 – 138 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.)

  • Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 1 oraz art. 240 ust. 4 pkt 1 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia właściwy organ Wód Polskich: zarząd zlewni, w drodze decyzji. Według art. 133 ust. 1 oraz art. 121 ust. 3 ustawy – Prawo wodne strefę tę ustanawia się z urzędu dla każdego ujęcia wody, z wyłączeniem ujęć wody służących do zwykłego korzystania z wód.

Zgodnie z art. 551 ust. 1 ustawy – Prawo wodne w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zarządy zlewni ustanowią strefy ochronne obejmujące wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęć wody, dla których dotychczas nie ustanowiono takich stref ochronnych.

  • Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo wodne, strefę ochronną obejmującą zarówno teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ustanawia wojewoda, w drodze aktu prawa miejscowego. Według art. 133 ust. 2 ustawy – Prawo wodne strefę tę ustanawia się na wniosek właściciela ujęcia wody bądź z urzędu, jeżeli właściciel ujęcia wody nie złożył wniosku, a z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba jej ustanowienia.

Zgodnie z art. 135 ust. 4 ustawy – Prawo wodne projekt aktu prawa miejscowego ustanawiającego strefę ochronną obejmującą zarówno teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej podlega uzgodnieniu z Wodami Polskimi.

Zgodnie z art. 565 ust. 1 ustawy – Prawo wodne dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy uchylanej (ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)) zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 niniejszej ustawy i mogą być zmieniane.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazał wojewodom wszystkie wszczęte i niezakończone do 31 grudnia 2017 r. sprawy, dotyczące ustanawiania stref ochronnych ujęć wody (obejmujących zarówno teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej) znajdujących się na obszarze istniejącego do 31 grudnia 2017 r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykaz obowiązujących stref ochronnych ujęć wody (obejmujących zarówno teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej), znajdujących się na obszarze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie