O nas

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie jest jednostką organizacyjną państwowej osoby prawnej Wody Polskie i działa na podstawie przepisów ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). Zadania RZGW w Warszawie reguluje art. 240 ustawy Prawo wodne, są to m.in.:

  • koordynacja realizacji inwestycji w regionach wodnych i planowanie utrzymywania wód i śródlądowych dróg wodnych
  • ochrona przeciwpowodziowa (plany zarządzania ryzykiem powodziowym, uzgadnianie planów zagospodarowania, ograniczanie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków powodzi)
  • zarządzanie zasobami wodnymi (powierzchniowymi i podziemnymi)
  • realizacja działań służących prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami
  • wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących i gruntów pokrytych wodami
  • gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie i przekazywanie informacji na potrzeby planowania przestrzennego i centrów zarządzania kryzysowego
  • kontrola gospodarowania wodami
  • wykonywanie uprawnień właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego
  • prowadzenie spraw dotyczących zgód wodnoprawnych