Region wodny

Obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie obejmuje północno-wschodnią i środkowo-wschodnią część Polski (Nizinę Mazowiecką, Nizinę Podlaską, Krainę Wielkich Jezior Mazurskich, Wyżynę Lubelską).

Jest położony w granicach regionu wodnego Wisły Środkowej ( 101,04 tys. km2 - 91 % obszaru RZGW w Warszawie) oraz regionów wodnych: Jarft (0,21 tys. km2), Świeżej (0,16 tys. km2), Łyny i Węgorapy (7,52 tys. km2) oraz Niemna (2,52 tys. km2). Znajdują się tu zlewnie Wisły Środkowej (od ujścia rzeki Sanny koło Annopola do miejscowości Korabniki k. Włocławka – 684 km biegu Wisły) oraz obszary dorzeczy Niemna, Pregoły, Świeżej i Jarft, znajdujące się na terytorium Polski. Charakteryzowany obszar w całości należy do zlewiska Morza Bałtyckiego.

Obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu – wyżynny w części południowej (Wyżyna Małopolska) i południowo-wschodniej (Wyżyna Lubelska), równinny w części środkowej (Nizina Mazowiecka) i wschodniej (Nizina Podlaska), pagórkowato-nizinny z licznymi jeziorami w części północnej (Pojezierze Mazurskie). Powierzchnia obszaru w dużej mierze jest wykorzystywana rolniczo. Szacuje się, że użytki rolne zajmują 60%, a lasy 28% ogólnej powierzchni obszaru. Rozmieszczenie lasów, w przeważającej części mieszanych, jest nierównomierne. Najsilniej zalesione są strefy pojezierzy. W części północno-wschodniej zachowały się największe w Polsce obszary naturalnych lasów z najstarszym w Europie zespołem leśnym – Puszczą Białowieską. Lesistość omawianego obszaru kształtuje się w przedziale 22 – 30 %. i jest zbliżona do średniej lesistości kraju - 29 %. Pod względem gospodarczym obszar jest również zróżnicowany: występują tu zarówno rejony typowo rolnicze, jak i duże ośrodki przemysłowe – Warszawa, Płock, Radom, Lublin.

Na obszarze RZGW w Warszawie występuje zróżnicowane zaludnienie – od kilkunastu osób/km² w rejonie Podlasia, Mazur, czy Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, do ponad 300 osób/km² w aglomeracjach miejskich. Średnio na całym obszarze (poza większymi miastami) zaludnienie wynosi od 30 do 90 osób/km². Szacuje się, że na tym obszarze zamieszkuje około 12 mln osób.

W granicach obszaru działania RZGW w Warszawie można wydzielić następujące jednostki hydrograficzne:

  • zlewnię Wisły Środkowej o pow. 101 tys. km² (51% całkowitej powierzchni dorzecza Wisły), w tym zlewnia Wieprza 10,4 tys. km², zlewnia Pilicy 9,3 tys. km², zlewnia Narwi 53,9 tys. km², (w tym Bug 19,3 tys. km²), zlewnia Bzury 7,8 tys. km²;
  • zlewnię Pregoły (rzeki Łyna i Węgorapa) 7,5 tys. km²
  • zlewnię Niemna (rzeki Czarna Hańcza i Szeszupa) 2,5 tys. km²
  • zlewnię rzeki Świeżej i Jarftu 470 km².

Regiony wodne