Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 Telefony:

(+48 22) 58 70 326

(+48 22) 58 70 337

fax: (+48 22) 58 70 205

e-mail:  oki@wody.gov.pl

co.warszawa@wody.gov.pl

Adres:

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

Ochrona

Profilaktyka przeciwpowodziowa

Ochrona przeciwpowodziowa to odpowiednie kształtowanie zabudowy obszarów zalewowych poprzez uzgadnianie planów zagospodarowania, warunków zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji, mające na celu przeciwdziałanie nadmiernej zabudowie dolin rzecznych, zmianie ukształtowania terenu na terenach zalewowych mającego negatywny wpływ na przepływ wód wezbraniowych, opracowywanie studium ochrony przeciwpowodziowej ustalające granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, współpraca w zakresie ochrony przeciwpowodziowej z wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego.

Profilaktyka przeciwpowodziowa w ramach prowadzenia prac utrzymaniowych koryt rzecznych obejmuje:

  1. utrzymanie drożności rzek poprzez usuwanie zwalonych drzew w celu umożliwienia swobodnego przepływu wód i lodów,
  2. ochrona brzegów przed erozją boczną poprzez budowę urządzeń wodnych (opaski brzegowe, tamy poprzeczne i podłużne) na tych odcinkach koryta, gdzie wymywany brzeg zbliża się do stopy wału przeciwpowodziowego,
  3. roboty pogłębiarskie na szczególnie wypłyconych odcinkach rzek, gdzie występują zagrożenia pojawiania się zatorów lodowych i śryżowych.

Szczególnie pilnym zadaniem jest uporządkowanie stref zalewowych międzywala zgodnie z koncepcjami programowymi uzgadnianymi ze środowiskiem ekologicznym poprzez likwidację nadmiernych przerostów drzew i krzewów hamujących przepływy.
Przeciwdziałanie skutkom suszy prowadzone jest poprzez wyrównywanie przepływów (zapewnienie przepływu biologicznego) w korytach rzek poniżej zbiorników retencyjnych oraz działania związane z czasowym ograniczaniem w korzystaniu z wód.

Ochrona przeciwpowodziowa w okresie zimowym

O tej porze roku, z uwagi na występującą retencję śniegową, obserwowane są stany wody poniżej średnich, co sprzyja powstawaniu zatorów lodowych, jednak m.in. z przyczyn braku odpowiednich głębokości dla pracy lodołamaczy na rzekach, akcja lodołamania prowadzona jest jedynie na najbardziej zagrożonym odcinku Wisły, tj. na Zbiorniku Włocławek. Akcja lodołamania likwidująca wymienione wyżej zagrożenia polega na wycięciu przez lodołamacze w pokrywie lodowej zbiornika (grubość lodu w zależności od sytuacji atmosferycznej wynosi od 30 do 70 cm) rynny spływowej, sprowadzeniu kry w pobliże zapory, pokruszeniu jej i dokonaniu bezpiecznego zrzutu kry przez stopień. Duże znaczenie dla ograniczenia napływu śryżu do zbiornika ma przegroda przeciwśryżowa montowana przed okresem zlodzenia w km 635 rzeki Wisły (m. Popłacin).