I cykl planowania gospodarowania wodami 2006-2009

Konsultacje społeczne w procesie opracowania planów gospodarowania wodami w latach 2006 – 2009 w Polsce przebiegały w układzie trzech tur w ramach których, zgodnie z art. 14 RDW i art. 119 ust. 7 – 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, konsultowano:

  • od 22 grudnia 2006 r. do 22 czerwca 2007 r. - I tura konsultacji społecznych -  „Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych" – dokument przedstawiający kalendarz wykonywania głównych działań zmierzających do sporządzenia planów gospodarowania wodami. Podczas I tury konsultacji społecznych poinformowano społeczeństwo o głównym zarysie prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami, o tym, kiedy i które etapy opracowania planów gospodarowania wodami  będą następować, które jednostki administracyjne będą odpowiedzialne za realizowanie działań, oraz jakie są możliwości udziału społeczeństwa przy opracowaniu planów gospodarowania wodami.
  • od 22 grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 r.  - II tura konsultacji społecznych - „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy" – dokument przedstawiający wstępną listę najważniejszych problemów gospodarki wodnej, które mogą utrudniać osiągnięcie dobrego stanu wód. Celem II tury konsultacji społecznych było m. in. uzyskanie uwag, opinii i komentarzy do konsultowanego dokumentu. Pozyskiwane uwagi dotyczyły informacji o stanie i zagrożeniach środowiska wodnego oraz problemów gospodarki wodnej na danym obszarze. Zmiany jakie wprowadzono do ostatecznej wersji dokumentu to m.in. poszerzenie listy istotnych problemów o dodatkowe i wskazane w trakcie konsultacji problemy występujące na obszarach dorzeczy oraz zweryfikowanie zasięgu występowania istotnych problemów w zlewniach bilansowych. W trakcie konsultacji przekazywano także informacje o szeroko rozumianym procesie planowania w gospodarowaniu wodami w świetle prawodawstwa unijnego (Ramowa Dyrektywa Wodna) oraz krajowego (ustawa - Prawo wodne).
  • od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r. - III tura konsultacji społecznych -  projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce – dokument konsolidujący wyniki poprzednich prac zrealizowanych w cyklu planistycznym zawierający, m.in.: podsumowanie oceny wpływu działalności człowieka na stan wód, podsumowanie analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód, opis programów monitoringowych opracowanych na potrzeby badania i oceny stanu wód, podsumowanie działań jakie należy podjąć dla poprawy stanu wód, a które zostały szczegółowo opisane w „Programie wodno – środowiskowym kraju".

Celem III tury konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i komentarzy do konsultowanych dokumentów oraz uzyskanie akceptacji społecznej dla działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu środowiska wodnego zawartych w konsultowanych dokumentach. W trakcie konsultacji starano się również podnieść świadomość społeczną w zakresie problemów środowiska wodnego, kształtować poczucie indywidualnej odpowiedzialności za jego stan oraz rozpowszechniać wiedzę w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. W efekcie przeprowadzenia III tury konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce pozyskano ok. 3000 propozycji i sugestii dotyczących zmian konsultowanych dokumentów. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane i na ich podstawie wprowadzono zmiany do ostatecznych wersji dokumentów. Zmiany jakie wprowadzono dotyczyły treści konsultowanych dokumentów m.in.: dodano słowniczek pojęć stosowanych w tekście, uzupełniono opis programów monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych, wskazano cele środowiskowe dla jednorodnych części wód podziemnych, uzupełniono informacje nt. harmonogramu wdrażania proponowanych programów działań i ich kosztów, uszczegółowiono informacje z zakresu konsultacji społecznych.

Zgłoszone uwagi dotyczyły również zakresu działań naprawczych, które zostały wpisane w Program wodno – środowiskowy kraju, a które są podsumowane w planach gospodarowania wodami. W efekcie poszerzono katalog działań przewidzianych do realizacji o nowe działania m.in. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, uzupełniono i zweryfikowano koszty poszczególnych działań oraz jednostki odpowiedzialne za realizację działań.

-   opracowano na podstawie „Raportu podsumowującego I, II i III turę konsultacji społecznych"

Efektem finalnym I cyklu planistycznego gospodarowania wodami w latach 2006-2009 było opracowanie pierwszych w Polsce planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy zgodnie z wykładnią Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Plany gospodarowania wodami dla obszarów 10-ciu dorzeczy zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów 22 lutego 2011 r. i opublikowane w następujących dziennikach urzędowych.

Nazwa planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Metryczka promulgacyjna

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

M.P. 2011 r. Nr 49 poz. 549

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru

M.P. 2011 r. Nr 38 poz. 425

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju

M.P. 2011 r. Nr 51 poz. 560

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna

M.P. 2011 r. Nr 58 poz. 578

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły

M.P. 2011 r. Nr 55 poz. 566

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej

M.P. 2011 r. Nr 59 poz. 923

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu

M.P. 2011 r. nr 37 poz. 424

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby

M.P. 2011 r. nr 52 poz. 561

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ucker

M.P. 2011 r. Nr 56 poz. 567