II cykl planowania gospodarowania wodami 2010-2015

Pierwsza tura konsultacje społeczne związane z aktualizacją planów gospodarowania wodami w ramach II cyklu planistycznego miała miejsce w okresie od 1.09.2011 r. do 29.02.2012 r.  W ramach powyższych konsultacji, istniała możliwość zapoznania się, a także zgłoszenia uwag i wniosków do projektów dwóch dokumentów konsultacyjnych, które na dalszym etapie cyklu planistycznego posłużą do opracowania aktualizacji planów gospodarowania wodami w 2015 r.

Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty następujących dokumentów:

  • "Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań", które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych";
  • "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy", przedstawiającego wstępną listę oraz opis najważniejszych problemów związanych z gospodarką wodną obejmujących zagadnienia ilościowe, jakościowe i morfologiczne wynikające bezpośrednio z Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zgodnie z właściwością terytorialną, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wspomagał Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w prowadzeniu tych konsultacji na obszarach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Jarftu, Niemna, Łyny i Węgorapy oraz Świeżej.

Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wpłynęło 67 pisemnych uwag i komentarzy do projektów dokumentów konsultacyjnych. Wszystkie wniesione uwagi i wnioski zostały przekazane do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nadmieniamy, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie ww. konsultacji społecznych jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Materiały konsultacyjne I tury konsultacji społecznych zwiazanych z aktualizacją pgw (1.09.2011 r. - 29.02.2012 r.):