Plan utrzymania wód

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Na podstawie art. 114 b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się o sporządzeniu projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt Planu utrzymania wód stanowi realizację zobowiązań ustawowych w celu dostosowania do obowiązujących 6-letnich cykli planistycznych. W Planie wskazane są działania, realizujące utrzymanie właściwego stanu wód powierzchniowych, które stanowi obowiązek ich właściciela – Skarbu Państwa – mającego na celu zapewnienie:

 • ochrony przed powodzią lub usuwania skutków powodzi,
 • spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,
 • warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń,
 • warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, określonych
  w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,
 • działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego,
 • umożliwienia osiągnięcia celów środowiskowych określonych w art. 38d ust. 1 i 2, art. 38e ust. 1 oraz w art. 38f ust. 1.

  

DOKUMENTY (do pobrania):

Obwieszczenie

Projekt planu utrzymania wód

Załączniki do projektu planu utrzymania wód

Wstępna prognoza oddziaływania na środowisko

Załączniki do wstępnej prognozy oddziaływania na środowisko

Formularz składania uwag i wniosków

Formularz składania uwag i wniosków (wersja edytowalna)

  

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW

Uwagi i wnioski na temat konsultowanych dokumentów można wnosić w formie pisemnej w terminie od dnia 9 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.:

 • na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa;
 • osobiście w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: opinie@warszawa.rzgw.gov.pl

Formularz do składania uwag znajduje się powyżej, w sekcji DOKUMENTY.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

  

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się w dniach:

 • 16 września 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Zlewni w Giżycku, ul Wodna 4,Giżycko,
 • 21 września 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul Zarzecze 13B, Warszawa,
 • 25 września 2015 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Zlewni w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5 A, Puławy.

Udział w spotkaniu konsultacyjnym wymaga wcześniejszego zgłoszenia obecnościEwentualne pytania w sprawie spotkań prosimy kierować na adres: puwrzgw.warszawa@mggp.com.pl