Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE oraz Dyrektywą Powodziową 2007/60/WE właściwe opracowanie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wymaga włączenia do tego procesu społeczeństwa oraz wszystkich zainteresowanych.

W związku z powyższym Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Sześciomiesięczne konsultacje rozpoczęte 22 grudnia 2014 r.  zakończą się w dniu  22 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 88h ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) do publicznej wiadomości zostają podane projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy oraz projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych.

Wszystkie projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym  oraz szczegółowe informacje na temat działań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych znajdują się na stronie www.powodz.gov.pl

W siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w pok. 134 (parter) udostępnione są w wersji papierowej projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Wisły Środkowej oraz Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy.