Zlewnia rzeki Mrogi

Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn.zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353z późn.zm.) zawiadamia się o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mrogi.

Obowiązek opracowania przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej warunków korzystania z wód wynika z art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Sporządzone warunki korzystania z wód zlewni zostaną ustalane w drodze aktu prawa miejscowego i opublikowane we właściwych, pod względem terytorialnym, dziennikach urzędowych województw

Warunki korzystania z wód są, obok planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami oraz narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi. Głównym zadaniem warunków korzystania z wód jest wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych wskazanych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

W związku z kontrolą aktów prawa miejscowego (działając na podstawie §5 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej – Dz. U. Nr 222, poz. 1754), Minister Środowiska wniósł o zmianę rozporządzenia Nr 19/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mrogi.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z wód znajdują się w zakładce Zarządzanie zasobami wodami / Warunki korzystania z wód.

DOKUMENTY

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW

Uwagi i wnioski na temat konsultowanych dokumentów można wnosić w formie pisemnej w terminie od dnia 15.03.2017 r. do dnia 06.04.2017 r.

  • na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa;
  • osobiście w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  • na adres e-mail: warunki@warszawa.rzgw.gov.pl.

Formularz do składania uwag znajduje się powyżej, w sekcji DOKUMENTY.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.