Zlewnia rzeki Radomki

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się o sporządzeniu projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Radomki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obowiązek opracowania przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej warunków korzystania z wód wynika z art. 120 ust. 1 ustawy - Prawo wodne. Sporządzone warunki korzystania z wód zlewni zostaną ustalane w drodze aktu prawa miejscowego i opublikowane we właściwych, pod względem terytorialnym, dziennikach urzędowych województw.

Warunki korzystania z wód są, obok planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami oraz narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi. Głównym zadaniem warunków korzystania z wód jest wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych wskazanych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Zlewnia rzeki Radomki wskazana została do opracowania warunków korzystania z wód zlewni w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549). Zlewnia ta jest położona w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego oraz świętokrzyskiego (mapa).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z wód znajdują się w zakładce Nasza działalność/Zarządzanie zasobami wodnymi/ Warunki korzystania z wód.

DOKUMENTY

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW

Uwagi i wnioski na temat konsultowanych dokumentów można wnosić w formie pisemnej w terminie od dnia 6 lipca 2015 r. do dnia 27 lipca 2015 r.:

  • na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa;
  • osobiście w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: warunki@warszawa.rzgw.gov.pl.

Formularz do składania uwag znajduje się powyżej, w sekcji DOKUMENTY.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się w dniach:

15 lipca 2015 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, ul. Kościuszki 39, Szydłowiec oraz

16 lipca 2015 r. o godzinie 10:00 w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu, ul. Zubrzyckiego 6, Radom.

Udział w spotkaniu konsultacyjnym nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia obecności.

Ewentualne pytania w sprawie spotkań prosimy kierować na adres radomka.wkw@mggp.com.pl.