Zlewnia rzeki Słudwi

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się o sporządzeniu projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Słudwi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obowiązek opracowania przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej warunków korzystania z wód wynika z art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Sporządzone warunki korzystania z wód zlewni zostaną ustalane w drodze aktu prawa miejscowego i opublikowane we właściwych, pod względem terytorialnym, dziennikach urzędowych województw.

Warunki korzystania z wód są, obok planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami oraz narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi. Głównym zadaniem warunków korzystania z wód jest wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych wskazanych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Zlewnia rzeki Słudwi wskazana została do opracowania warunków korzystania z wód zlewni w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549). Zlewnia ta jest położona w granicach administracyjnych województwa łódzkiego oraz mazowieckiego (mapa).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z wód znajdują się w zakładce Zarządzanie zasobami wodami / Warunki korzystania z wód.

DOKUMENTY

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW

Uwagi i wnioski na temat konsultowanych dokumentów można wnosić w formie pisemnej w terminie od dnia 18.08.2014 r. do dnia 07.09.2014 r.:

  • na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa;
  • osobiście w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: warunki@warszawa.rzgw.gov.pl.

Formularz do składania uwag znajduje się powyżej, w sekcji DOKUMENTY.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2014 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

Udział w spotkaniu konsultacyjnym nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia obecności.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres warunki@warszawa.rzgw.gov.pl.