Główny Specjalista w Zespole Informatyki w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Głównego Specjalisty w Zespole Informatyki

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • administrowanie systemami Windows Server 2003/2016
 • administrowanie infrastrukturą sieciową
 • wsparcie użytkowników końcowych w zakresie stosowanego sprzętu, systemów i aplikacji
 • instalowanie, konfiguracja, modernizacja sprzętu informatycznego
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej
 • organizowanie i optymalizowanie zakupów towarów i usług
 • planowanie rozwoju infrastruktury informatycznej
 • opracowywanie, prowadzenie i uaktualnianie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • wykonywanie innych prac zlecanych przez kierownictwo Regionalnego Zarządu i Zespołu

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata w zakresie administrowania systemami informatycznymi, infrastrukturą sieciową oraz wsparcia użytkowników (Help-Desk)
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows oraz Windows Server
 • umiejętność zarządzania siecią LAN, w tym konfiguracja urządzeń sieciowych
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook)
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość systemów operacyjnych Linux
 • Prawo jazdy kat. „B”

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość awansu zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres kadry_warszawa@wody.gov.pl, albo pocztą lub złóż osobiście Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa , z dopiskiem: „Praca Zespół Informatyki Główny Specjalista/12/2019, zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 19.03.2019 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.