Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem- na zastępstwo w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Wydziale Zarządzania Środowiskiem

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw w zakresie opiniowania potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, opiniowania zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  oraz uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia.
 • Prowadzenie spraw związanych z analizą sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 • Opiniowanie decyzji o uzgodnieniu warunków przeprowadzenia działań naprawczych dla szkody w środowisku.
 • Nadzorowanie realizacji działań ochronnych zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000 w odniesieniu do wód.
 • Przygotowanie opinii dotyczących projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami, w zakresie ochrony zasobów wodnych.
 • Przygotowanie informacji o stanie środowiska w zakresie stanu wód, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, użytkownikami wód oraz innymi instytucjami w zakresie gospodarowania wodami, ochrony wód i osiągania celów środowiskowych.
 • Prowadzenie spraw administracyjnych Wydziału, w tym m.in. odbiór poczty i prowadzenie księgi kancelaryjnej.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu ochrony środowiska, administracji, rolnictwa, inżynierii środowiska, hydrogeologii
 2. co najmniej 0,5 roku doświadczenia zawodowego
 3. biegła znajomość  obsługi komputera: MS Office, Excel
 4. umiejętności:

- znajomość Ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- znajomość Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- znajomość Ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

 1. dobra organizacja pracy, samodzielność, umiejętność analizy i syntezy informacji, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, łatwość komunikacji, obowiązkowość, umiejętność pracy pod presją czasu.

2.   Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programu ArcGIS, QGIS lub pokrewnego,
 2. doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo,
 • możliwość awansu zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres kadry_warszawa@wody.gov.pl, albo pocztą lub złóż osobiście Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa , z dopiskiem: „Praca Wydział Zarządzania Środowiskiem – Specjalista/13/2019", zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 02.04.2019 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.