Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”

Projekt został zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach Osi priorytetowej 6. Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2. Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zachowania w dobrym stanie i jednocześnie efektywniejszego wykorzystania zasobów kulturowych i naturalnych regionu, jego potencjału środowiskowego, do których niewątpliwie zalicza się Szlak Wielkich Jezior Mazurskich (WJM) wraz ze stworzoną na przełomie XIX i XX wieku infrastrukturą dróg wodnych. Szlak wodny jest gospodarczym sercem i motorem rozwoju miejscowości obszaru WJM.

Szacowana wartość projektu to ok. 181,5 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 154,3 mln zł.

Projekt zostanie zrealizowany w 3 etapach.

Etap I – Budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie, gminami Mikołajki i Ryn.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: VI. 2020r.

W ramach tego etapu zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

 1. Budowa śluzy „Guzianka II” w Rucianem-Nidzie łączącej jeziora Bełdany i Guzianka z Jeziorem Nidzkim. Istniejąca śluza Guzianka wybudowana została  w 1879 r. stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny szlaku, przez który w sezonie turystycznym przeprawia się kilkaset jednostek pływających dziennie. Obiekt jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym, jego modernizacja wymaga całkowitego zamknięcia, a co za tym idzie wyłączenia ruchu żeglugowego. W związku z tym przygotowano projekt budowy nowej śluzy tzw. Guzianki II, która obsłuży ruch podczas remontu istniejącej śluzy, a docelowo przejmie część ruchu żeglugowego pomiędzy jeziorami Bełdany  i Nidzkie.
 2. Udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty poprzez przebudowę kładki dla pieszych nad Jeziorem Mikołajskim. Kładka znajduje się na przesmyku jezior: Mikołajskie i Tałty w najwęższym miejscu szlaku. Jej obecna wysokość powoduje, że część statków pasażerskich ma trudności z przepłynięciem pod nią. W celu udrożnienia szlaku konieczna jest całkowita wymiana ustroju nośnego kładki wraz z olinowaniem, podwyższenie filaru i pylonu kładki. W ramach inwestycji z dna jeziora zostaną także usunięte ruiny przedwojennego, zdetonowanego mostu, które uniemożliwiają ruch żeglowny na jednej połowie przesmyku łączącego jeziora.
 3. Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie. Przebudowa jest trzecim elementem prac mających na celu zwiększenie jego dostępności dla jednostek pływających po wodach szlaku WJM. Projekt obejmuje umocnienie i zagospodarowanie ok. 230 mb nabrzeża wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa - w zakresie zagospodarowania nabrzeża, oświetlenie brzegu) oraz służącą obsłudze żeglarzy i klientów żeglugi pasażerskiej, a także skomunikowanie z istniejącą ekologiczną mini-przystanią żeglarską (ekomarina). Projekt zapewnia także dostosowanie przystani do obsługi osób niepełnosprawnych, w tym budowę schodów terenowych (50m)  wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych (85 m).

Etap II - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy. Projekt będzie realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie, gminami Mikołajki,  Pisz, Ruciane-Nida i Miasto Giżycko.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: VI. 2021r.

W ramach tego etapu zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

 1. Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego. Kanał łączący Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Jest to najdłuższy kanał mazurski na szlaku od Mikołajek do Giżycka w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowa obejmie 2,36 km kanału.
 2. Przebudowa i umocnienie części Kanału Giżyckiego/Łuczańskiego. Łączy on jeziora Niegocin i Kisajno. Przechodzi przez zachodnią część Giżycka. Przebudowa obejmie 2,13 km kanału.
 3. Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego. Kanał łączy jeziora Kotek i Szymon na szlaku od Mikołajek do Giżycka i jest w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowa obejmie 1,92 km kanału.
 4. Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego. Kanał łączy jeziora Kotek i Tałtowisko na szlaku od Mikołajek do Giżycka. Kanał jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowa obejmie 0,47 km kanału.
 5. Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego. Kanał łączy jezioro Tałtowisko z jeziorem Tałty na szlaku od Mikołajek do Giżycka i jest w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowa obejmie 1,6 km kanału.
 6. Przebudowa nabrzeża Jeziora Mikołajskiego. Nabrzeże w formie promenady po wschodniej stronie J. Mikołajskiego. Przewidywane prace obejmują: olarsenowanie (zabezpieczenie przed erozją wodną) i miejscowe pogłębienie nabrzeża (w celu ułatwienia cumowania większych jednostek), utworzenie infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających, w tym: punktów poboru wody, odprowadzenia ścieków z jachtów oraz poboru prądu dla jednostek pływających, toalet, budowy pomostów (prace mają na celu zwiększenie ilości miejsc do cumowania), niezbędnej małej architektury itp. Nabrzeże zostanie także skomunikowane z ulicą Kajki poprzez schody wejściowe o długości około 50 m. Planowana długość przebudowywanego nabrzeża to ok.1,25 km.
 7. Przebudowa nabrzeża Jeziora Niegocin na odcinku od Kanału Giżyckiego do molo. Nabrzeże J. Niegocin stanowi integralny element szlaku wodnego. Przewidywane prace obejmują: przebudowę basenów nadbrzeżnych nad Jeziorem Niegocin, przebudowę umocnień brzegowych, przebudowa i wydłużenie pirsu wraz ze slipami, przebudowę nadbrzeżnego placu klubowego do obsługi żeglarzy, budowę nadbrzeżnych ciągów pieszych do obsługi terenów portowych.
 8. Przebudowa nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku. Inwestycja obejmuje przebudowę nabrzeża na odcinku 290 mb, w tym jego umocnień, utworzenie infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających, w tym: punktów poboru wody, odprowadzenia ścieków z jachtów oraz poboru prądu dla jednostek pływających, ustawienie sygnalizacji świetlnej szlaku wodnego, wymianę dalb, pogłębienie szlaku, skomunikowanie nabrzeża z miejskimi ciągami komunikacyjnymi poprzez przebudowę ciągu pieszego.
 9. Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez przebudowę kładki nad Kanałem Giżyckim na przedłużeniu ul. 3 Maja.
 10. Przebudowa nabrzeża rzeki Pisy w Piszu. Przebudowa, w celu zapewnienia obsługi jednostek pływających w Piszu w pobliżu połączenia z Jeziorem Roś, obejmie: umocnienie i zagospodarowanie  nadbrzeża (2,75 km), utworzenie basenu portowego wraz zagospodarowaniem terenu służącym obsłudze jednostek pływających, wykonanie miejsc do cumowania wraz pomostami, skomunikowanie nabrzeża rzeki z najbliższymi ciągami komunikacyjnymi, w tym modernizację ciągu komunikacyjno-spacerowego wzdłuż rzeki wraz z oświetleniem.
 11. Przebudowa nabrzeża Jeziora Nidzkiego. Przebudowa obejmuje wzmocnienie nabrzeża jeziora wraz z budową pomostów pływających do obsługi ruchu wodnego w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej i ul. Żeglarskiej. Zaplanowane roboty budowlane mają na celu zabezpieczenie istniejącego nabrzeża przed destrukcyjnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wody powierzchniowe stojące, wody opadowe i ewentualne przemieszczanie mas gruntu od strony skarpy. Brzeg jeziora zostanie umocniony palisadą drewnianą, a skarpa - siatką zabezpieczającą. Prace obejmą infrastrukturę służącą obsłudze żeglarzy wodniaków (pomosty pływające wraz z infrastrukturą, slip, małe zaplecze sanitarne, mała architektura itp.).

Etap III - remont śluzy „Guzianka I” oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin. Projekt będzie realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: XII. 2021r.

W ramach tego etapu zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

 1. Remont śluzy „Guzianka I”. Śluza łączy główny system jezior mazurskich (przez jezioro Bełdany), z miastem Ruciane-Nida, z Jeziorem Nidzkim oraz z jeziorami Guzianka Mała i Guzianka Wielka (poziom wody wyższy o około 2 m, od większości zbiorników żeglownych w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich). Obiekt wymaga kompleksowego remontu. Długość śluzy, która musi zostać poddana remontowi to ok. 50 m.
 2. Remont śluzy i jazu w Karwiku. Śluza jest elementem szlaku komunikacyjnego pomiędzy Kanałem Jeglińskim, a co za tym idzie Jeziorem Roś z Jeziorem Seksty i dalej Jeziorem Śniardwy. Zakres rzeczowy planowanych prac obejmuje remont wrót, modernizację elektrycznych napędów wrót, wzmocnienie podłoża pod głowami, remont sterówki i ogrodzenia śluzy.
 3. Udrożnienie szlaku wodnego poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami. Przedsięwzięcie to będzie realizowane na kilku odcinkach szlaku, w związku z tym będzie miało charakter multilokalizacyjny. Prace będą prowadzone w wyszczególnionych miejscach: Jez. Roś na połączeniu z Kanałem Jeglińskim, połączenie jez. Seksty z jez. Śniardwy, połączenie jez. Śniardwy z jez. Mikołajskim, jez. Tałtowisko na połączeniu z Kanałem Grunwaldzkim, na połączeniach jezior Kotek i Szymon z Kanałem Mioduńskim, wejście do Kanału Niegocińskiego z jez. Niegocin. Powstałe mielizny zagrażają bezpieczeństwu żeglugi, szczególnie w latach suchych. Ich likwidacja wymaga wykonywania robót bagrowniczych. Prace obejmują pogłębienie wyżej wymienionych kanałów na szlaku WJM i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych, łącznie ok. 100 tys. m3.
 4. Przebudowa zaplecza technicznego do obsługi szlaku w Mikołajkach - nabrzeże Jeziora Mikołajskiego, i w Giżycku – nabrzeże Jeziora Niegocin wraz z przebudową wyciągu dla statków (2 zadania inwestycyjne). Przebudowa brzegów (umocnienie, pogłębienie, przebudowa miejsc do cumowania jednostek, przebudowa wyciągu dla statków obsługi technicznej szlaku WJM) dotyczy terenów należących do RZGW, stanowiących zaplecze techniczne do obsługi całego szlaku WJM. Na planowanych do przebudowy i umocnienia nabrzeżach stacjonować będą jednostki wodne związane z utrzymaniem szlaku. Łączna długość planowanego do przebudowy nabrzeża to 650 m.
 5. Przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra. Kanał mazurski na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w północnej części zatoki Tajt. Kanał łączy Jezioro Tajty z Jeziorem Kisajno. Kanał jest obecnie w złym stanie technicznym. Przebudowa obejmuje 160 m umocnień kanału.
 6. Przebudowa, udrożnienie i umocnienie Kanału Węgorzewskiego i rzeki Węgorapy na odcinku Jezioro Mamry – Węgorzewo. Jest to kanał, który wraz z rzeką stanowią część głównego szlaku żeglownego WJM, tj. na podejściu od jez. Mamry do m. Węgorzewa. Jego długość wynosi 920 m, natomiast rzeki na tym odcinku 1020 m. Ponieważ kanał i umocnienia rzeki są w złym stanie technicznym, konieczna przebudowa obejmuje 920 m umocnień kanału i 1020 m rzeki.
 7. Udrożnienie kanału Śniardwy – Roś. Kanał stanowi połączenie Jezior: Śniardwy – Roś, przy czym do żeglugi wykorzystywany jest odcinek do jazu w miejscowości Kwik. Zakres rzeczowy obejmuje udrożnienie lokalnych spłyceń, remont umocnień obok jazu w Kwiku na odcinku ok. 275 m.

Dodatkowe informacje: