Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek - Projekt POIS.03.01.00-00-012/11

„Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego
Stopnia Wodnego Włocławek"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
 
Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-012/11-00 z dnia 19.12.2012 r.
Aneks nr POIS.03.01.00-00-012/11-01 z dnia 12.04.2013 r.
Aneks nr POIS.03.01.00-00-012/11-02 z dnia 14.10.2013 r.
Aneks nr POIS.03.01.00-00-012/11-03 z dnia 09.05.2014 r.
Aneks nr POIS.03.01.00-00-012/11-04 z dnia 03.12.2014 r.
Aneks nr POIS.03.01.00-00-012/11-05 z dnia 28.01.2015 r. 

Aneks nr POIS.03.01.00-00-012/11-06 z dnia 21.09.2015 r.

Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 115 409 058,06  PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 68 005 220,45  PLN
Udział dofinansowania UE: 85 %
Okres realizacji projektu: 2009-2015
 
Cele projektu     
      1. Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku poprzez wykonanie robót budowlanych obejmujących: śluzę z awanportami, jaz, zaporę czołową, rozbudowę i modernizację automatycznego systemu kontrolno-pomiarowego;
      2. Zmniejszenie efektu bariery istniejącego stopnia wodnego dla migracji ryb będących celem ochrony obszarów Natura 2000 położonych poniżej i powyżej stopnia wodnego poprzez przebudowę przepławki dla ryb.
      3. Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w strefie cofkowej Zbiornika Włocławskiego w rejonie zapory bocznej Borowiczki oraz wałów wstecznych Słupianki i Rosicy (Płock-Borowiczki i Bielino w gminie Słupno) poprzez rozbudowę istniejących urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.
     
W wyniku realizacji Projektu, począwszy od 2015 r. nastąpi polepszenie stanu technicznego zapory Włocławek oraz zapory Borowiczki i wałów wstecznych rzek Słupianki i Rosicy i związane z tym zwiększenie ochrony przed potencjalnymi powodziami:
1. Ochrona obszaru o powierzchni 7 115 ha;
2. Ochrona bezpośrednia ludności: powyżej Stopnia Wodnego Włocławek 1 300 osób, poniżej Stopnia Wodnego Włocławek 13 650 osób.
Całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy wynosi 5 szt. (ekwiwalent pełnego czasu pracy).
 
Zakres rzeczowy projektu:

Pakiet 1 -
Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim z podziałem na obiekty:
Obiekt 1
Poprawa stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wzdłuż muru oporowego na lewym przyczółku zapory.
Obiekt 2 Rozbudowa automatycznego systemu kontrolno-pomiarowego stopnia (ASTKZ).
Obiekt 3 Remont jazu w zakresie konstrukcji, urządzeń mechanicznych i elektrycznych.
Obiekt 4 Remont śluzy i awanportów.
Obiekt 5 Przebudowa przepławki dla ryb z monitoringiem przepławki po przebudowie.
Pakiet 2 - Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i rozbudowa wałów wstecznych Słupianki i lewego wału Rosicy z uwzględnieniem podziału na obiekty: 
Obiekt 1
Rozbudowa zapory bocznej zbiornika wodnego Włocławek w Płocku Borowiczkach i rozbudowa lewego wału wstecznego Słupianki na terenie miasta Płocka i miejscowości Bielino gm. Słupno.
Obiekt 2 Rozbudowa prawego wału wstecznego Słupianki z lewym wałem wstecznym Rosicy i zapory bocznej zbiornika wodnego Włocławek w Płocku Borowiczkach na terenie miasta Płocka.

Więcej informacji o POIiŚ  na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl
Adresy stron internetowych Instytucji zaangażowanych w realizację projektu:
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: www.mir.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl
Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl