Pakiet 1 - Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego Włocławek z podziałem na obiekty: 1, 2, 3, 4 i 5

Stopień Wodny Włocławek powstał w latach 1962÷1970 jako składnik planowanej dziewięciostopniowej kaskady sięgającej od Warszawy do ujścia Wisły. Koncepcja nie została zrealizowana i do dnia dzisiejszego, poza stopniem we Włocławku, nie został wybudowany żaden z pozostałych.

Zbiornik Włocławski przy normalnym poziomie piętrzenia obejmuje odcinek rzeki od km 674+850 (lokalizacja stopnia piętrzącego) do km 618+000 (zasięg cofki zbiornika) o długości 56 km i 850 m. Powierzchnia zbiornika wynosi 75 km2. Całkowitą pojemność zbiornika przy NPP określa się na 370 mln m3. Zbiornik ma charakter przepływowy.

W osi przekroju piętrzenia usytuowane są następujące obiekty:

 • zapora czołowa,
 • jaz,
 • elektrownia wodna,
 • śluza żeglugowa z awanportami,
 • przepławka dla ryb,
 • zapora awaryjna zamykająca dolinę Wisły na lewym brzegu rzeki.

Wieloletnia eksploatacja Stopnia Wodnego Włocławek w warunkach nieprzewidzianych w pierwotnej koncepcji spowodowała znaczącą erozję dolnego stanowiska stopnia, co stało się przyczyną wielu problemów związanych z jego użytkowaniem oraz zagroziło bezpieczeństwu budowli. Narastające zagrożenie bezpieczeństwa obiektów piętrzących stopnia i problemy eksploatacyjne spowodowały konieczność zastosowania doraźnego rozwiązania w postaci wybudowania w 2000 r. tymczasowego progu podpiętrzającego dolne stanowisko jazu i elektrowni. Budowla ta zapewnia niezbędne minimalne zatopienie dolnego stanowiska obu obiektów umożliwiające ich eksploatację przy zachowaniu ograniczeń wynikających z konieczności ochrony progu przed zniszczeniem.

Konieczność modernizacji Stopnia Wodnego Włocławek wynika z jego eksploatacji przez ponad 40 lat w warunkach odbiegających od tych, dla których został zaprojektowany oraz jego degradacji technicznej spowodowanej upływem czasu.

Plan sytuacyjny obiektu - Zapora we Włocławku 

Zakres prac:

Pakiet 1: Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim z podziałem na obiekty:
Obiekt 1: Poprawa stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wzdłuż muru oporowego na lewym przyczółku zapory;
Obiekt 2: Rozbudowa automatycznego systemu pomiarowo-kontrolnego stopnia (ASTKZ);
Obiekt 3: Remont jazu w zakresie konstrukcji, urządzeń mechanicznych i elektrycznych;
Obiekt 4: Remont śluzy i awanportów;
Obiekt 5: Przebudowa przepławki dla ryb z monitoringiem przepławki po przebudowie.
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji:
Obiekt 1 - Zapora czołowa
-wgłębne dogęszczenie wybranych stref korpusu i podłoża zapory w części odpowietrznej oraz w strefie przylegającej do prawego przyczółka jazu wykonane metodą wibroflotacji;
- wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii „jet - grouting", zlokalizowanej wzdłuż muru oporowego na prawym przyczółku jazu od WD
- odbudowa istniejącego drenażu;
- remont ubezpieczeń skarpy odwodnej zapory wraz z remontem parapetu na koronie zapory;
- poszerzenie chodnika na koronie zapory po stronie wody dolnej w celu usprawnienia ruchu pieszego;
- renowacja nawierzchni dróg eksploatacyjnych na dolnym stanowisku zapory;
- przebudowa drogi zjazdowej na dolne stanowisko zapory od strony wody dolnej;
- budowa ogrodzenia wzdłuż poszerzonego chodnika na koronie zapory i budowa schodów terenowych.
 
Obiekt 2 – ASTKZ
-rozbudowa automatycznego systemu pomiarowo-kontrolnego zapory wraz z wymianą urządzeń istniejącego systemu na nowe;
-  zainstalowanie na wszystkich obiektach odpowiednich urządzeń kontrolno - pomiarowych: czujniki poziomów wody w piezometrach, czujniki do pomiaru przemieszczeń, czujniki do elektrycznego pomiaru nachylenia obiektu, czujniki do pomiaru temperatury powietrza/otoczenia, czujniki do pomiaru przemieszczeń pionowych elementów budowli oraz kablowe sieci elektryczne, telekomunikacyjne i światłowodowe.
 
Obiekt 3 - Jaz
- remont konstrukcji filarów,
- wymiana i modyfikacja uszczelnienia dylatacji wszystkich filarów;
- uszczelnienie metodą iniekcji podwodnej szczeliny między murem oporowym i ścianą przęsła,
-  likwidacja przecieków w istniejących dylatacjach bocznych,
-  iniekcje uzupełniające uszczelnienia w filarach,
-  naprawa progów jazu na dolnym stanowisku
- renowacja i modernizacja części mechanicznej urządzeń oraz konstrukcji stalowych na jazie,
- remont elementów zamknięć remontowych od strony wody dolnej;
- rozbudowa elektronicznych systemów monitoringu zamknięć jazu;
- wymiana kablowych sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych i światłowodowych
- wymiana stolarki okiennej w budkach sterowni jazu,
- wymiana ogrodzenia terenu w rejonie jazu
 
Obiekt 4 - Śluza i awanporty
- wykonanie na terenie przyległym do śluzy nasypu ziemnego zamykającego odcinek zapory bocznej Stopień – Wistka.
- remont betonowej konstrukcji murów oporowych, wyposażenia mechanicznego i elektrycznego;
- remont płyt ubezpieczenia skarp dolnego awanportu,
- wymiana dźwigu w wieży sterowni,
-  renowacja i modernizacja części mechanicznej: urządzeń oraz konstrukcji stalowych na śluzie, w tym wykonanie nowych instalacji odladzania wrót i segmentu;
- remont nawierzchni wokół komory śluzy z wymianą odwodnienia powierzchniowego terenu przy komorze śluzy;
- przebudowa oświetlenia zewnętrznego;
- przebudowa kablowych sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych, światłowodowych oraz punktów poboru energii elektrycznej w awanportach.
 
Obiekt 5 - Przepławka dla ryb wraz z monitoringiem po przebudowie
- zmiana konstrukcji z komorowej na szczelinową poprzez:
 • wyburzenie dna przepławki;
 • wyburzenie istniejących ścian;
 • budowa nowego dna
 • budowa ścianek.
- zmiana warunków hydraulicznych poprzez:
 • wymianę rurociągu wody wabiącej (zwiększenie średnicy);
 • wybudowanie komory wygaszania energii wody wabiącej na wypływie z przepławki;
 • zabetonowanie istniejących i wykonanie nowych otworów wejścia i wyjścia do przepławki z zamknięciami z napędem ręcznym;
 • przebudowę wlotu wody ze zbiornika do przepławki z zabezpieczającą przed napływem zanieczyszczeń osłoną pływającą;
 • ułożenie kamienia na dnie przepławki.
Po przeprowadzeniu przebudowy zwiększy się ilość komór w przepławce z 33 do 60, przy zachowaniu 2 komór spoczynkowych.

Po zakończeniu przebudowy przepławki przeprowadzona będzie ocena skuteczności działania przepławki. Po wykonaniu oceny zostanie podjęta decyzja o II etapie realizacji docelowego monitoringu migracji ryb.