Pakiet 2 - Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i rozbudowa wałów wstecznych Słupianki i lewego wału Rosicy z podziałem na obiekty: 1 i 2

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów położonych wokół Zbiornika Włocławskiego powinno być zapewnione przez:
- zaporę boczną Stopień – Wistka,
- zaporę boczną w Nowym Duninowie,
- zaporę boczną: Brwilno – Popłacin – Radziwie,
- zaporę boczną Jordanów – Tokary – Radziwie,
- zaporę boczną w Borowiczkach oraz wały przeciwpowodziowe Słupianki i lewy wał przeciwpowodziowy Rosicy;
 
Zagrożenie powodziowe terenów przylegających do Zbiornika Włocławskiego, chronionych przez zaporę boczną Borowiczki oraz wały wsteczne Słupianki i Rosicy, jest istotnym problemem, związanym z eksploatacją stopnia. Rozluźnienie gruntów korpusu i podłoża tych budowli zagraża stateczności obiektów i może doprowadzić do przerwania obwałowań lub, w miejscach gdzie występują zbyt niskie rzędne korony w stosunku do obecnie występujących poziomów wód, przelania się wody nad koroną. Powodzią zagrożony jest obszar o powierzchni ok. 1580 ha, zamieszkiwany przez ok. 1300 osób.
 
Borowiczki są dzielnicą Płocka, w której przeważa zabudowa jednorodzinna. Tereny poza rejonem Borowiczek mają charakter rolniczy. Teren jest zamieszkiwany przez około 440 osób. Dolina Ośnicka wraz z lewobrzeżną częścią Borowiczek jest chroniona obwałowaniem wzdłuż Wisły przechodzącym w lewobrzeżny wał wsteczny rzeki Słupianki. Pozostała część Borowiczek jest chroniona prawobrzeżnym wałem Słupianki, który przechodzi przy ujściu w lewobrzeżny wał rzeki Rosicy.
 
Zapora boczna Borowiczki stanowi element ochrony przeciwpowodziowej prawobrzeżnej doliny Wisły – Doliny Ośnickiej - na odcinku od km rzeki 627,0 do km 618,0. Powierzchnia doliny w zasięgu zalewów wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% wynosi 1580 ha.
 
Elementy mające negatywny wpływ na bezpieczeństwo powodziowe tego rejonu to:
- zbyt niskie rzędne korony zapory bocznej Borowiczki, lewobrzeżnego i prawobrzeżnego obwałowania rz. Słupianki oraz lewego wału Rosicy,
- rozluźnienie gruntów budujących nasyp zapory Borowiczki, korpus prawobrzeżnego i lewobrzeżnego obwałowania Słupianki
- brak całkowitego zamknięcia doliny na terenie Borowiczek.
 
Zły stan techniczny zapory bocznej Borowiczki i wałów przeciwpowodziowych Słupianki i Rosicy uwidocznił się podczas wezbrań w 2010 roku. Podczas dwóch wezbrań powodziowych na Wiśle, w maju i w czerwcu 2010 roku, nastąpiły poważne zagrożenia na poszczególnych odcinkach obwałowań. Długi czas przejścia fali powodziowej uwidocznił słabe zagęszczenie nasypów i przepuszczalne podłoże. W 2010 roku podczas wiosennych roztopów przy podwyższonych stanach Wisły wały bardzo nasiąkły wodą i groziły przerwaniem. W marcu woda zalała kilkadziesiąt domów jednorodzinnych, a w maju z uwagi na zły stan obwałowań ewakuowano ok. 400 osób z osiedla Borowiczki w Płocku.
 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w strefie cofkowej Zbiornika Włocławskiego w rejonie zapory bocznej Borowiczki oraz walów wstecznych Słupianki i Rosicy (Płock-Borowiczki i Bielino w gminie Słupno), poprzez rozbudowę istniejących urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.

Zapora Borowiczki

Zakres prac:

Pakiet 2: Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i rozbudowa wałów wstecznych Słupianki i lewego wału Rosicy z uwzględnieniem podziału na obiekty:
 
Obiekt 1: Rozbudowa zapory bocznej zbiornika wodnego Włocławek w Płocku Borowiczkach i rozbudowa lewego wału wstecznego Słupianki na terenie miasta Płocka i miejscowości Bielino gm. Słupno;
Obiekt 2: Rozbudowa prawego wału wstecznego Słupianki z lewym wałem wstecznym Rosicy i zapory bocznej zbiornika wodnego Włocławek w Płocku Borowiczkach na terenie miasta Płocka.
 
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji:
 
Obiekt 1:
Zapora boczna Borowiczki:
- rozbudowa zapory bocznej zbiornika wodnego Włocławek – Borowiczki wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym korpusu i podłoża nasypu,
- przebudowa wylotu trzech rurociągów tłocznych z pompowni wód z zawala wraz z rozebraniem istniejącej budowli zrzutowej oraz wymiana i przedłużenie rurociągów tłocznych,
- przebudowa przejazdów wałowych i podjazdów na drogę eksploatacyjną,
Lewy wał wsteczny Słupianki:
- rozbudowa istniejącego lewobrzeżnego wału wstecznego rzeki Słupianki wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym  korpusu i podłoża nasypu,
- wykonanie drogi eksploatacyjnej wraz z podjazdami i placem manewrowym,
- wykonanie przepustu wałowego dla odprowadzenia wód powierzchniowych z zawala,
- wykonanie rurociągów drenażowych wraz z wylotami do rzeki Słupianki oraz wykonanie studzienki z kratką ściekową w pasie drogowym ul. Raczkowizna dla odprowadzenia wód powierzchniowych z zawala,
- wykonanie płyt kotwiących do mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej (MSOP) w pasie drogowym ul. Harcerskiej;
- prace towarzyszące (przebudowa napowietrznej linii energetycznej, przebudowa linii oświetlenia ulicznego, likwidacja odcinków nieczynnych rurociągów kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi, zabezpieczenie wodociągów pod wałem Słupianki).
 
Obiekt 2:
Prawy wał wsteczny Słupianki:
- rozbudowa istniejącego prawobrzeżnego wału wstecznego Słupianki wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym korpusu i podłoża nasypu,
- wykonanie drogi eksploatacyjnej na wale Słupianki,
- przebudowa przejazdu wałowego,
Lewy wał wsteczny Rosicy:
- rozbudowa istniejącego lewobrzeżnego wału wstecznego rzeki Rosicy wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym korpusu i podłoża nasypu,
- wykonanie drogi eksploatacyjnej na koronie wału Rosicy wraz z podjazdami i placem manewrowym;,
- odprowadzenie wód z zawala: rurociąg drenażowy;
- roboty i urządzenia towarzyszące (przebudowa napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia, zabezpieczenie istniejącego wodociągu i kanalizacji pod wałem Rosicy; dojazdy do wałów).