Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 Telefony:

(+48 22) 58 70 326

(+48 22) 58 70 337

fax: (+48 22) 58 70 205

e-mail:  oki@wody.gov.pl

co.warszawa@wody.gov.pl

Adres:

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

WORP

Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego

W ramach Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego wykonano 3 mapy: obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, obszary powodzi prawdopodobnych oraz obszary znaczących powodzi historycznych.

 

Szczegółowe informacje oraz mapy wynikowe znajdują się na stronie internetowej:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego

 

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi nie mają precyzyjnie zdefiniowanych granic i nie stanowią podstawy do planowania przestrzennego. Dla wyznaczonych odcinków rzek, zostanie wykonane modelowanie hydrauliczne, na podstawie którego powstaną mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego. Zgodnie z art. 88f ust. 5 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 145) dopiero granice obszarów wskazanych na mapach zagrożenia powodziowego oraz na mapach ryzyka powodziowego są podstawą do planowania przestrzennego tj. uwzględnia się je w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzjach o warunkach zabudowy. Zmiany we wcześniej wymienionych dokumentach właściwi wojewodowie, marszałkowie województw, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą wprowadzić zgodnie z art. 88f ust. 7 w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania map zagrożenia i map ryzyka powodziowego.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 32 poz. 159) dla obszarów, dla których dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej opracował studium ochrony przeciwpowodziowej, zachowuje ono ważność do dnia sporządzenia map zagrożenia powodziowego.