Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 Telefony:

(+48 22) 58 70 326

(+48 22) 58 70 337

fax: (+48 22) 58 70 205

e-mail:  oki@wody.gov.pl

co.warszawa@wody.gov.pl

Adres:

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

Zadania RPC

Zakres działania Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej (RPC)

Do zakresu działania RPC w szczególności należą:

 1. gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie i przekazywanie informacji na potrzeby centrów zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z wojewodami w zakresie opracowywania wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
 3. współpraca operacyjna z organami administracji rządowej i samorządowej w ochronie przed powodzią;
 4. przygotowywanie projektów decyzji w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego;
 5. nadzór i prowadzenie akcji lodołamania;
 6. bieżący monitoring wykonywania obowiązków wynikających z instrukcji gospodarowania wodami;
 7. zbieranie i archiwizowanie danych o sytuacji i zjawiskach hydrologicznych dla wód regionu wodnego;
 8. koordynacja stałego dyżuru wynikającego z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych;
 9. pełnienie dyżurów w okresie zagrożenia powodziowego i terrorystycznego;
 10. koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych;
 11. monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej;
 12. przygotowywanie komunikatów o aktualnej sytuacji w regionie, przekazywanie informacji i raportów zainteresowanym.