Status prawny

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwany dalej RZGW działa jako państwowa jednostka budżetowa utworzona dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami.

            RZGW zapewnia obsługę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, który działa jako organ administracji rządowej niezespolonej, właściwy w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie Prawo wodne.

      RZGW działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm. ), ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. 2006r. Nr 126, poz. 878) oraz Zarządzenia Nr 45 Ministra Środowiska z dnia 30 lipca  2013 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

      Obszar działania RZGW obejmuje dorzecze Wisły - region wodny Środkowej Wisły, region wodny Jarft, region wodny Niemna, region wodny Łyny i Węgorapy, region wodny Świeżej.

            Siedzibą RZGW jest Warszawa.

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu