Zadania i kompetencje

Zadania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wynikają z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)

Do zadań dyrektora regionalnego zarządu należy w szczególności:

1. Sporządzanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocen ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, w regionie wodnym.

2. Opracowywanie warunków korzystania z wód regionu wodnego.

3. Opracowywanie analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód w regionie wodnym.

4. Sporządzanie, prowadzenie, weryfikowanie i bieżące aktualizowanie wykazów obszarów chronionych utworzonych na podstawie przepisów ustawy oraz odrębnych przepisów.

5. Sporządzanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych.

6. Współpraca w przygotowywaniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego i planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

7. Przygotowywanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.

8. Koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym, w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej.

9. Prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego.

10. Wykonywanie kontroli gospodarowania wodami.

11. Planowanie przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych.

12. Uzgadnianie, w zakresie przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu, projektów list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 414 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

13. Opiniowanie projektów gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych.

14. Opiniowanie, w odniesieniu do bezpośrednich zagrożeń szkodą w wodach i szkody w wodach, decyzji, o których mowa w art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ©Kancelaria Sejmu s. 75/133 2012-10-25.

Dyrektora regionalnego zarządu powołuje oraz odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.

Zastępców dyrektora regionalnego zarządu powołuje oraz odwołuje Prezes Krajowego Zarządu na wniosek dyrektora regionalnego zarządu, po zasięgnięciu opinii rady gospodarki wodnej regionu wodnego (art. 93 ustawy prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.).

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu