Informacje z otwarcia ofert

Utrzymanie wód i  urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na dwie części

Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Łowiczu

Dostawa napojów dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Utrzymanie obiektów piętrzących i wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Odbudowa trzech ostróg nr 5/330, 7/330 i 1/331 budowli regulacyjnych zlokalizowanych po lewej stronie rzeki Wisły w jej 329 - 330 km, w m. Kolonia Nadwiślańska, gm. Solec, pow. lipski, woj. mazowieckie

Dostawa artykułów biurowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dostawa środków czystości do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - część 6 (uzupełniona)

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - część 23 (uzupełniona)

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - 33 części

Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie - Jeziory” – etap I  w km wału 14+800 ÷ 18+500 (dł. 3,7 km), powiat otwocki, woj. mazowieckie

Zakup łodzi inspekcyjno – pomiarowej dla utrzymania trwałości zadania pn."Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW

- - -

Opracowanie dokumentacji wykonawczej na usunięcie niewłaściwego stanu technicznego oraz wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600-489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych (w ramach prawa opcji)

Zmiana informacji z otwarcia ofert

- - -

Ochrona obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku

Zakup łodzi inspekcyjno – pomiarowej dla utrzymania trwałości zadania pn."Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW

Ochrona obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Sprzątanie obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 12 miesięcy – sprzątanie budynków Zarządu Zlewni we Włocławku

Konserwacja i wykonanie prac serwisowych: systemów ASTKZ i AKP, telewizji przemysłowej, systemów ostrzegania na wypadek awarii, systemów monitorujących zbiorniki wodne i wodowskazy na dopływach

Sprzątanie obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 12 miesięcy

Dostawa sprzętu specjalistycznego: 25 sztuk pił spalinowych i 28 sztuk kos spalinowych

Dostawa artykułów spożywczych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 12 miesięcy

Przegląd i aktualizacja wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości na obszarze działalności RZGW w Warszawie

Zakup mebli dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów  - w ramach zadania pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński”:
Część 1: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900-30+900”;
Część 2: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap III w km 23+040-26+900

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, objętymi inwestycją „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka”

Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie - etap II

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na rzekach w Zarządzie Zlewni w Dębem (10 części)

Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – etap I

Remont dachu Centrum Zarządzania Powodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 12 miesięcy

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej Wisły

Wykonanie zabezpieczenia przeciwerozyjnego stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km wału 3+740-3+870 oraz 5+562-5+607, realizowane w ramach zadania pn: „Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000 – 5+650 gm. Konstancin Jeziorna”

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie - ­ Etap II

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych, a także z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla pięciu zadań: 1. Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych, 2. Przebudowa zaplecza technicznego PGW WODY POLSKIE w Giżycku, 3. Przebudowa zaplecza technicznego PGW WODY POLSKIE w Mikołajkach, 4. Remont śluzy „Guzianka I”, 5. Remont śluzy i jazu w Karwiku.w ramach Projektu pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na rzekach w Zarządzie Zlewni w Warszawie (z podziałem na 8 części zamówienia)

Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 - 474+300 gmina Sobienie Jeziory” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji.

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania:„Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka”

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II

Sprzątanie pomieszczeń biurowych dla Zarzadu Zlewni Warszawa Inspektorat we Włocławku przy ul. Płockiej 171 - ZOC nr 2

Kompleksowe sprzątanie budynku i otoczenia RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B w 2018 roku

Sprzątanie pomieszczeń w Gizycku przy ul. Jeziornej 10 oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu wokół budynku w Giżycku przy ul. Wodnej 4

Sprzatanie pomieszczeń biurowych i pokoi gościnnych w budynku biurowym Zarządu Zlewni w Dębem oraz sprzatanie pomieszczeń mieszkania nr 3 przy ul. Dworcowej 21 (pokój gościnny)

Sprzątanie pomieszczeń biurowych dla Zarzadu Zlewni Warszawa Inspektorat we Włocławku przy ul. Płockiej 171

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjno - mieszkalnym, budynku warsztatów i posesji Nadzoru Wodnego w Augustowie przy ul. 29 Listopada 5

Ochrona obiektu mieszkalno – biurowego będącego w administracji RZGW w Warszawie w Zarządzie Zlewni w Dębem – Nadzór Wodny w Borowem

Ochrona budynku i pomieszczeń biurowych Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B

Ochrona mienia, budynków, obiektów na terenie RZGW w Warszawie Zarządu Zlewni w Puławach

Ochrona obiektów bedących w administracji RZGW w Warszawie w Zarządzie Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim

Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach Nadzoru Wodnego w Sardzewicach

Ochrona budynków Przepompowni Popielarze, Przepompowni Arciechów w Zarządzie Zlewni w Dębem

Ochrona mienia w obiekcie Nadzoru Wodnego w Giżycku przy ul. Jeziornej 10

Ochrona zaplecza techniczno - administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku przy ul. Płockiej 171

Ochrona mienia w obiekcie NW w Augustowie przy ul. 29 Listopada 5

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N na działce nr geod. 389/1 obreb geod. Ruciane Nida - miasto przy ul. Guzianka

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 3 kanałów i rzeki Węgorapy

Dostawa oleju napędowego do silników okrętowych żeglugi śródlądowej 6 szt. lodołamaczy

Wymiana końcowych klap zwrotnych na rurociągach tłocznych w pompowniach wokół  Jeziora Zegrzyńskiego

Instalacja automatycznych punktów pomiarowych na dopływach do ZW Brody Iłzeckie oraz punktu pomiarowego

Obsługa operatorska 6 szt. lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek w sezonie zimowym 2017 - 2018

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przez okres 12 miesięcy

Remont pomp WFP zainstalowanych w pompowniach wokół Jeziora Zegrzyńskiego

Udrożnienie ujściowego odcinka rz. Rządza w km 3+000 - 4+000

Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na 5 lodołamaczach L 1000

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 3 kanałów i rzeki Węgorapy

Awaryjne zabezpieczenie erodowanego prawego brzegu rzeki Wisły w m. Drachalica

Montaż i demontaż zapory śryżowej w Popłacinie, km 637 rzeki Wisły, w sezonie 2017 - 2018

Zakup 1 szt. ciągnika z kosiarką wysięgnikową do skarp i rowów dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zakup 1 szt. ciągnika rolniczego z kosiarką wysięgnikową i przyczepą jednoosiową dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dostawa paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Naprawa ubezpieczenia zapory bocznej stopień - Wistka SW Włocławek

Udrożnienie rz. Wisły w km 625+500 - 627-000 w gm. Słupno, pow.płocki, woj. mazowieckie

Prace konserwacyjne na rz. Kamiennej w m. Starachowice i prace konserwacyjne koryta dwudzielnego rz. Kamiennej w m. Skarżysko - Kamienna

Wycinka drzew i krzewów z koryta rz. Pokrzywianki od km 8 + 5000 do km 25 + 000

Utrzymanie trwałości projektu. Udrożnienie ujściowego odcinka rz. Bug od ujścia do rz. Narew do km 5+000. Etap I

Remont śluzy Swoboda - etap II

Przebudowa zapory bocznej Jordanów - Tokary - Radziwie

Wykonanie robót remontowych na budowli przejazdowej WG 75 Ostrówek-Góra Kalwaria

Zakup 1 sztuki ciągnika z kosiarką wysięgnikową do skarp i rowów dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dostawa jednego samochodu osobowego typu SUV dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regeneracja chłodnic na lodołamaczu L100 Gepard oraz linii wału lodołamaczy L1000 Bawół i Lew

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka

Konserwacja urządzeń odwadniających na Stopniu Wodnym w Dębem

Konserwacja urządzeń odwadniających ZW Włocławek w roku 2017

Przeglądy i naprawa pomp KSB zainstalowanych w pompowniach Jeziora Zegrzyńskiego

Utrzymanie trwałości projektu pn. Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania - Popowo

Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem ruchomym lodołamacza czołowego i lodołamacza liniowego w ramach Projektu pn. Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie - ­ Etap 1

Opracowanie „Ekspertyzy w zakresie wycieków na ścianach galerii jazu w Smardzewicach wraz z określeniem sposobu ich naprawy”

Analiza możliwości  zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły

Monitorowanie i ochrona obiektów SW Smardzewice wraz z konserwacją SSWiN i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach NW  w Smardzewicach

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin otwarcia ofert: 12 czerwca 2017 r. godz. 12.00

Zakup przepływomierza profilującego typu ADCP zintegrowanego z systemem GPS wraz z wyposażeniem umozliwiającym rejestracje danych pomiarowych

Dostawa jednego samochodu osobowego typu SUV dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego dla zadania pn. Przebudowa jazu Krutyń na rz. Krutyni gm. Piecki, pow. mrągowski, woj. warmińsko - mazurskie oraz w ramach prawa opcji: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego i pełnienie nadzoru autorskiego dla tego zadania

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu