Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa artykułów biurowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, objętymi inwestycją „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 12 miesięcy

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka

Remont dachu Centrum Zarządzania Powodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej Wisły

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie - Etap II

Sprzątanie pomieszczeń biurowych dla ZZ Warszawa Inspektorat we Włocławku przy ul. Płockiej 171

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 3 kanałów i rzeki Węgorapy

Sprzątanie pomieszczeń w Giżycku przy ul. Jeziornej 10 oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu wokół budynku w Giżycku przy ul. Wodnej 4

Sprzatanie pomieszczeń w budynku administracyjno-mieszkalnym, budynku warsztatów i posesji NW w Augustowie przy ul. 29 Listopada 5

Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz pokoi gościnnych w budynku biurowym ZZ w Dębem

Kompleksowe sprzątanie budynku biurowego i otoczenia RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B w 2018 roku

Instalacja automatycznych punktów pomiarowych na dopływach do zbiornika, rejestrujących przez okres trwania projektu zmiany temperatury, przewodności elektrycznej, poziomu wód podziemnych oraz usługa polegajaca na montażu punktu pomiarowego wyposazonego w 4 sensory do pomiaru: przewodnictwa właściwego, tlenu rozpuszczonego, chlorofilu/fikocyjaniny oraz pH w ramach zadania Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia

Awaryjne zabezpieczenie erodowanego prawego brzegu rzeki Wisły w m. Drahalica

Dostawa oleju napędowego do silników okrętowych żeglugi śródlądowej 6 szt. lodołamaczy

Wymiana końcowych klap zwrotnych na rurociągach tłocznych w pompowniach wokół Jeziora Zegrzyńskiego

Obsługa operatorska operatorska 6 szt.lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek w sezonie zimowym 2017 - 2018

Zakup 1 sztuki ciągnika z kosiarką wysięgnikową do skarp i rowów dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Remont pomp produkcji WFP zainstalowanych w pompowniach wokół Jeziora Zegrzyńskiego

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich zwrotów w rzumieniu ustawy Prawo pocztowe dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przez okres 12 miesięcy

Udrożnienie ujściowego odcinka rz. Rządza w km 3+000-4+000

Zakup 1 szt. ciągnika rolniczego z kosiarką wysięgnikową i przyczepą jednoosiową dla RZGW w Warszawie

Dostawa paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla RZGW w Warszawie w okresie 12 miesięcy

Montaż i demontaż zapory śryżowej w Popłacinie, km 637 rz. Wisły, w sezonie 2017-2018

Naprawa ubezpieczenia zapory bocznej stopień-Wistka SW Włocławek

Prace konserwacyjne na rz. Kamiennej w m. Starachowice i prace konserwacyjne koryta dwudzielnego rz. Kamiennej w m. Skarżysko - Kamienna

Wykonanie robót remontowych na budowli przejazdowej WG 75 Ostrówek - Góra Kalwaria na rzece Wiśle

Opracowanie koncepcji rozwiazania projektowego dla zadania pn. Przebudowa jazu Krutyń na rz. Krutyni gm. Piecki, pow. Mragowski, woj. warmińsko - mazurskie oraz w ramach prawa opcji: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego i pełnienie nadzoru autorskiego dla tego zadania

Udrożnienie rz. Wisły w km 625+500 - 627+000 w gm. Słupno, pow. płocki, woj. mazowieckie

Remont budek sterowniczych i wieży śluzy SW Włocławek

Przebudowa zapory bocznej Jordanów - Tokary - Radziwie w ramach zamierzenia budowlanego pn. Przebudowa dwóch zapór bocznych zbiornika Włocławskiego: zapory w Nowym Duninowie, zapory Jordanów - Tokary - Radziwie oraz makroniwelacja w czaszy zbiornika (udrożnienie parti cofkwej zbiornika) - budowa Etap I, Obiekt 2: Zapora Jordanów - Tokary - Radziwie

Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym w km 47+100 Kanału Augustowskiego

Dostawa jednego samochodu osobowego typu SUV dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Konserwacja urządzeń odwadniających ZW Włocławek w roku 2017 w ośmiu kompleksach

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry

Konserwacja urządzeń odwadniających na Stopniu Wodnym w Dębem

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno - Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie - Etap I

Regeneracja chłodnic na lodołamaczu L1000 Gepard oraz remont linii wału lodołamaczy L1000 Bawół i Lew

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka

Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem ruchomym lodołamacza czołowego i lodołamacza liniowego  w   ramach Projektu pn. Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie

Przeglądy i naprawa pomp KSB zainstalowanych w pompowniach wokół Jeziora Zegrzyńskiego

Opracowanie - Ekspertyzy w zakresie wycieków na ścianach galerii jazu w Smardzewicach wraz z określeniem sposobu ich naprawy

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Utrzymanie trwałości projektu pn. Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania - Popowo

Monitorowanie i ochrona Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach Nadzoru Wodnego w Smardzewicach

Zakup przepływomierza profilującego typu ADCP (Acoustic Doppler Current Profilers) zintegrowanego z systemem GPS wraz z wyposażeniem umożliwiającym cyfrową rejestrację danych pomiarowych

Dostawa 3 sztuk samochodów dostawczych skrzyniowych o masie całkowitej do 3500 kg

Modernizacja systemów AKP i ASTKZ w celu zapewnienia bezawaryjnej osłony stanu technicznego Zbiornika Wodnego Wióry - sprostowanie

Modernizacja systemów AKP i ASTKZ w celu zapewnienia bezawaryjnej osłony stanu technicznego Zbiornika Wodnego Wióry

Konserwacja Systemu Sygnalizacji Ostrzegawczej na Wielkich Jeziorach Mazurskich warz z wymianą systemów magazynowania energii na 4 obiektach oraz w ramach prawa opcji: Wymiana systemów magazynowania energii na dodatkowych obiektach w maksymalnej liczbie 10 sztuk

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usługi migracji do nowej domeny dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla zadania pn. Remont pompowni w Nieporęcie

Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym w km 47 + 400 Kanału Augustowskiego - etap I

Dostawa energii elektrycznej w okresie 12 m-cy (2017/2018 r.), obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. "Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie"

Sprzątanie pomieszczeń biurowych dla ZZ Warszawa Inspektorat we Włocławku przy ul. Płockiej 171

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjno - mieszkalnym , budynku warsztatów i posesji Nadzoru Wodnego w Augustowie przy ul. 29 Listopada 5

Sprzątanie pomieszczeń w Giżycku przy ul. Jeziornej 10 oraz sprzatanie pomieszczeń biurowych i terenu wokół budynku przy ul. Wodnej 4

Kompleksowe sprzątanie budynku biurowego i otoczenia RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B

Obsługa prawna RZGW w Warszawie - Radca I i Radca II

Obsługa operatorska 6 szt. lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek w sezonie zimowym 2016 - 2017

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-10-06 09:20:02 Małgorzata Jopkiewicz Usunięcie pliku