Kataster wodny

RZGW w Warszawie prowadzi kataster wodny, czyli system informacyjny o gospodarowaniu wodami, dla podlegającego mu regionu.

Gromadzi się w nim i aktualizuje dane dotyczące:

 • sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków obserwacyjno-pomiarowych
 • przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych
 • zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych i sieci stacjonarnych obserwacji wód
 • ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych
 • wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej
 • źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych i obszarowych
 • stanu biologicznego środowiska wodnego i terenów zalewowych
 • obwodów rybackich i rybackiej przydatności wód (bonitacji)
 • użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód
 • profili wody w kąpieliskach
 • pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych (wydawanych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczących korzystania z wody)
 • ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pozwoleniach
 • urządzeń wodnych
 • stref i obszarów ochronnych oraz obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
 • spółek wodnych
 • dokumentów planistycznych
 • list przedsięwzięć priorytetowych