Zakres gromadzonych informacji

ZAKRES INFORMACJI GROMADZONYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM GOSPODAROWANIA WODAMI

 1. sieci hydrograficznej;
 2. hydrologicznych i meteorologicznych stacji pomiarowo-obserwacyjnych;
 3. przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych;
 4. ilości i jakości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych;
 5. ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych, w tym stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego wód powierzchniowych;
 6. wielkości poboru wód powierzchniowych lub wód podziemnych oraz wielkości zrzutów ścieków do wód lub do ziemi według wartości rzeczywistych i informacji ze zgód wodnoprawnych;
 7. lokalizacji źródeł zanieczyszczeń punktowych i obszarowych wraz z ich charakterystyką, w tym lokalizacją punktów zrzutu ścieków z podaniem współrzędnych;
 8. obwodów rybackich oraz rybackiej przydatności wód (bonitacji);
 9. profili wody w kąpieliskach;
 10. pozwoleń wodnoprawnych, ocen wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w zakresie poboru wód powierzchniowych lub wód podziemnych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
 11. ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pozwoleniach;
 12. urządzeń wodnych;
 13. obszarów chronionych stref ochronnych oraz obszarów ochronnych;
 14. oceny obszarów chronionych;
 15. wyników badań i oceny;
 16. ocen obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 17. ocen jakości wody w kąpielisku;
 18. spółek wodnych;
 19. następujących dokumentów planistycznych:
  • planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
  • planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
  • planu przeciwdziałania skutkom suszy,
  • wstępnej oceny ryzyka powodziowego,
  • map zagrożenia powodziowego,
  • map ryzyka powodziowego,
  • programu ochrony wód morskich;
 20. urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.