Rada Regionu Wodnego

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły, regionu wodnego Jarftu, regionu wodnego Niemna, regionu wodnego Łyny i Węgorapy oraz regionu wodnego Świeżej działa jako organ opiniodawczo-doradczy przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z przepisem art.100 i 101 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm. ).

Do zakresu działania Rady Regionu należy opiniowanie:

  1. projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego;
  2. dokumentacji, o których mowa w art. 113 ust. 3, i wykazów, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne;
  3. projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego;
  4. projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
  5. planowanych przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych;
  6. projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym;
  7. projektów programów, o których mowa w art. 47 ustawy Prawo wodne;

Rada Regionu składa się z 30 członków zgłoszonych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną, a także przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód nienależących do Skarbu Państwa, powoływanych na okres 4 lat.

Inauguracyjne posiedzenie I Rady Regionu odbyło się w dniu 7 listopada 2003 roku, na którym Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Krzysztof Szamałek wręczył nominacje członkom pierwszej Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły, powołanych przez Ministra Środowiska. Posiedzenie w dniu 5 czerwca 2007 roku zakończyło I kadencję Rady Regionu. W tym czasie odbyło się 13 posiedzeń i podjęto 27 uchwał. Do momentu nowelizacji ustawy o odpadach (art. 14 ust. 7 pkt 2) która zobowiązała dyrektorów RZGW do opiniowania planów niezależnie od opinii Rady Regionu, zaopiniowano 38 planów gospodarki odpadami dla gmin, powiatów oraz województw w zakresie ochrony zasobów wodnych. Członkowie I Rady Regionu zaznaczyli swój głos w sprawie programu "Natura 2000", budowy stopnia wodnego w Nieszawie, kryteriów oceny planów gospodarki odpadami, „Strategii Gospodarki Wodnej" opracowanej przez Ministerstwo Środowiska, „ Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej w regionie wodnym Środkowej Wisły".

II kadencja Rady Regionu przypadła na lata 2008 - 2012. W czasie jej kadencji członkowie Rady zebrali się na 13 posiedzeniach, na których podjętych zostało 18 uchwał. Wśród zagadnień, którymi zajmowała się Rada Regionu II kadencji znalazły się takie tematy jak: wyznaczanie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia rolne (OSN) czy budowa Stopnia poniżej Włocławka. Ostatnie posiedzenie II kadencji Rady Regionu odbyło się w dniu 17 stycznia 2012 roku.

Pierwsze posiedzenie obecnej III Rady Regionu odbyło się w dniu 27 marca 2012 roku, w siedzibie RZGW w Warszawie Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego przy ul. Zarzecze 13B. Do chwili obecnej miało miejsce 10 posiedzeń Rady Regionu, na których podjęto 19 uchwał.

Obecnie trwają prace nad powołaniem członków nowej IV kadencji Rady Gospodarki Wodnej.

Wielokrotnie wiedza i fachowość członków Rady Regionu jest wykorzystywana w opiniowaniu wielu projektów, a stanowisko Rady Regionu stanowi ważny głos doradczy w kwestiach gospodarowania wodami w regionie wodnym.