Komunikat Nawigacyjny nr 18/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z niskimi przepływami na rzece Wiśle oraz prognozami wykazującymi tendencję spadkową szlak żeglowny rzeki Wisły w km 551 – 620 i 674,8 – 680 jest zamknięty do odwołania.

Szczegółowe informacje o utrudnieniach żeglugowych:

 • w km od 587 do 591 rz. Wisły brak jest zachowanej głębokości tranzytowej dla szlaku żeglownego klasy Ib. (min. 1,6 m, obecna głębokość wynosi ok. 1,2-1,5 m, w tym liczne przemiały zmniejszające lokalnie głębokość tranzytową do 90 cm)
 • w km od 591 do 601 rz. Wisły brak jest zachowanej głębokości tranzytowej dla szlaku żeglownego klasy Ib. (min. 1,6 m, obecna głębokość wynosi ok. 1,2 m, w tym liczne przemiały zmniejszające lokalnie głębokość tranzytową do 50-95 cm)
 • w km od 601 do 610 rz. Wisły odcinkowo brak jest zachowanej głębokości tranzytowej dla szlaku żeglownego klasy Ib. (min. 1,6 m, obecna głębokość wynosi ok. 1,5 m, w tym kilka przemiałów zmniejszających lokalnie głębokość tranzytową do 80 cm)
 • w km od 610 do 620 rz. Wisły odcinkowo brak jest zachowanej głębokości tranzytowej dla szlaku żeglownego klasy Ib. (min. 1,6 m, obecna głębokość wynosi ok. 1,5 m, w tym  przemiały zmniejszające lokalnie głębokość tranzytową do 80 cm)

Powyższe wartości aktualne na dzień 4.06.2018 r., przy przepływie w rzece Wiśle wynoszącym 502 m3/s  i stanie wody  na wodowskazie w m. Kępa Polska wynoszącym 201 cm.

 • w związku z utrzymującymi się od kilku tygodni niskimi przepływami przez Stopień (poniżej 600 m3/s) oraz wysokimi temperaturami powietrza i wody, nastąpił znaczny porost dna awanportu dolnego Stopnia Wodnego we Włocławku moczarką, glonami nitkowatymi i innymi roślinami wodnymi. Zjawisko to jest szczególnie uciążliwe przy przepływach przez Stopień poniżej 600 m3/s tj., gdy stan wody na wodowskazie „Włocławek” wynosi około 180 cm. Utrudnienia w żegludze spowodowane rozrostem roślinności występują na odcinku 1 km od śluzy Stopnia do wyjścia z awanportu dolnego tj. w km 674,85 - 675,85 szlaku żeglugowego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku szlaku.            
  Sytuacja unormuje się, gdy znacznie obniży się temperatura wody i/lub gdy przez dłuższy czas będą występować zwiększone przepływy przez Stopnień oraz ulegnie skróceniu czas nasłonecznienia,
  co doprowadzi do obumierania roślin. Jednak biorąc pod uwag obecną sytuację hydrologiczną
  i meteorologiczną może nastąpić to najwcześniej pod koniec września.
 • zgodnie z Instrukcją Gospodarowania Wodą dla Stopnia Wodnego i Zbiornika Wodnego Włocławek brak jest możliwości alimentowania dolnego stanowiska Stopnia Wodnego we Włocławku przy dopływie wody do Zbiornika Włocławskiego poniżej 600 m3/s.

Niniejszy Komunikat obowiązuje do odwołania.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)