Komunikat Nawigacyjny nr 22/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku przypomina, że:

szlak żeglowny od km 83,0 do km 248,5 rzeki Narew, ze względu na niskie stany wód i brak możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej, pozostaje zamknięty.

Do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, dopuszcza się żeglugę na drodze wodnej rz. Narew z zachowaniem szczególnej ostrożności, wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

Zarząd Zlewni w Ostrołęce                            tel. 29 7603227 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.