Komunikat Nawigacyjny nr 3/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje,  że szlak żeglowny od km 83,0 do 248,5 rzeki Narew ze względu na wysoki poziom wody i brak oznakowania nawigacyjnego jest zamknięty do odwołania.

W km 147+200  rzeki Narwi prowadzone są roboty budowlane w ramach „Budowy tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce”. W rejonie prowadzonych robót występuje ograniczenie do ok. 3,0 m dopuszczalnej wysokości jednostek pływających w świetle tymczasowego mostu.

W km 150+457 w miejscowości Ostrołęka trwają roboty budowlane przy budowie jazu piętrzącego bukłakowego. Na dzień 30.04.2018 r. w miejscu prowadzenia prac występuje zwężenie koryta do 19 m i lokalne przyśpieszenie nurtu rzeki.

Mając na uwadze prowadzone roboty prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń Wykonawców robót. Informujemy ponadto, że wymieniony szlak żeglowny nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Ostrołęce tel. 29 760 32 27 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.