Komunikat Nawigacyjny nr 4/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje,  że szlak żeglowny od km 83,0 do 248,5 rzeki Narew ze względu na wysoki poziom wody, brak oznakowania nawigacyjnego oraz przegrodę związaną z jazem budowanym w km 150+457 pozostaje zamknięty do odwołania.

Obniżenie stanu wody w Narwi umożliwiło rozpoczęcie od 07.05.2018 r. oznakowania nawigacyjnego szlaku żeglownego, prace potrwają ok. 14 dni.

W km 147+200  rzeki Narwi prowadzone są roboty budowlane w ramach „Budowy tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce”.  W rejonie prowadzonych robót występuje ograniczenie do ok. 2,30 m dopuszczalnej wysokości jednostek pływających w świetle tymczasowego mostu.

W km 147+300 od 23.05.2018 r. rozpoczną się roboty budowlane związane z „Rozbudową istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61”. W trakcie prowadzonych robót zostanie zamknięte do żeglugi jedno przęsło przeprawy mostowej,  w pierwszej kolejności będzie to przęsło lewe (od M. Ostrołęki). Dalsze informacje będą podawane w kolejnych komunikatach.

Jednocześnie informujemy, że w km 150+457 w miejscowości Ostrołęka trwają roboty budowlane przy budowie jazu piętrzącego bukłakowego na potrzeby elektrowni Ostrołęka (obiekt strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju). W miejscu prowadzenia prac występuje zwężenie koryta do 19 – 20 m, które przy obecnym stanie wody nie jest możliwe do pokonania z uwagi na występujące prędkości wody i burzliwy przepływ (niebezpieczeństwo rozbicia lub wywrócenia jednostek pływających). Z informacji uzyskanych od inwestora (ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.) wynika, iż budowę rozpoczęto w 2017 r.  W korycie rzeki wydzielono (grodzicami stalowymi wbitymi w dno) dwa sektory po 20 m (licząc w szerokości cieku) pozostawiając środkowy sektor również 20 m do żeglugi. Zgodnie z harmonogramem robót zakończenie inwestycji planowano na koniec grudnia 2017 r., ale z uwagi na warunki meteorologiczno – hydrologiczne panujące w zlewni rzeki Narew w okresie wrzesień 2017 – styczeń 2018 (woda przekroczyła stany brzegowe) okazało się to niemożliwe do realizacji. Aktualnie poziom wody w Narwi opada i jeśli tendencje spadkowe się utrzymają wykonawca rozpocznie roboty w jednym z wydzielonych sektorów do połowy maja, a po zakończeniu prac będzie możliwe przepuszczanie wody  2/3 (40 m) koryta rzeki, co umożliwi otwarcie szlaku żeglownego. W dalszej części roboty będą już prowadzone tylko w jednym z wydzielonych sektorów (z wyjątkiem kilkudniowych okresów związanych z technologią wykonywania robót).

Uwzględniając powyższe, w wariancie optymistycznym (korzystne warunki hydrologiczne) otwarcie całości szlaku może nastąpić w III dekadzie czerwca br.

Informujemy ponadto, że wymieniony szlak żeglowny nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

Zarząd Zlewni w Ostrołęce tel. 29 760 32 27 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.