Komunikat Nawigacyjny nr 9/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje :

Szlak na całej długości jest oznakowany.

W km 147+200 rzeki Narwi zlokalizowana jest tymczasowa przeprawa mostowa, występuje ograniczenie do ok. 2,30 m dopuszczalnej wysokości jednostek pływających w świetle tymczasowego mostu.

W km 147+300 od 23.05.2017 r. trwają roboty budowlane związane z „Rozbudową istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61”. W trakcie prowadzonych robót zostało zamknięte do żeglugi jedno przęsło przeprawy mostowej
- przęsło lewe (od  m. Ostrołęka).

W km 150+457 w miejscowości Ostrołęka trwają roboty budowlane przy budowie jazu piętrzącego bukłakowego na potrzeby elektrowni Ostrołęka (obiekt strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju). W miejscu prowadzenia prac występuje zwężenie koryta do 19 – 20 m, które może być trudne do pokonania dla jednostek o małej mocy z uwagi na występujące prędkości wody i burzliwy przepływ (niebezpieczeństwo rozbicia lub wywrócenia jednostek pływających).

Do dnia dzisiejszego przegrodzona jest rzeka w 2/3 szerokości po 1/3 od brzegów (sekcja lewobrzeżna i sekcja prawobrzeżna) a przejezdny środek rzeki ( sekcja środkowa).

Od dnia 02 lipca 2018 r. planowane są prace przy zamknięciu dla żeglugi sekcji środkowej, a otwarciu sekcji lewobrzeżnej. Prace potrwają kilka dni.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie prowadzenia w/w prac. Po ukończeniu prac zamknięta zostanie sekcja  prawobrzeżna i sekcja środkowa rzeki, a otwarta zostanie sekcja lewobrzeżna (od obiektów elektrowni) o szerokości ok. 20 m.

Wykonawca budowanego jazu utrzymuje w gotowości łódź asekuracyjną do pomocy w przepłynięciu zwężonego odcinka rzeki dla obiektów do 10 m dł.

Instrukcja przepłynięcia jednostek pływających do 10 m dł. została przez Wykonawcę jazu w sposób widoczny posadowiona w formie tablic na podporach po obydwu brzegach rzeki.

Szlak żeglowny na Narwi od km 83,0 do 248,5 jest nadal zamknięty ze względu na niskie stany wód.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Dalsze informacje będą podawane w kolejnych komunikatach.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

Zarząd Zlewni w Ostrołęce                           tel. 29 7603227 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.