Komunikat Ogólny nr 1/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie podaje aktualne informacje na temat administrowanych dróg wodnych i śluz:

Śluza Włocławek

  • czynna całą dobę we wszystkie dni tygodnia,
  • śluzowania jednostek rekreacyjnych odbywają się w wyznaczonych godzinach: 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00; lub gdy zbiorą się minimum trzy jednostki,
  • śluzowania jednostek pływających będą wykonywane, jeżeli poziom wody dolnego stanowiska stopnia (poniżej śluzy) będzie równy lub wyższy od rzędnej 42,80 m n.p.m.; poniżej tej wartości śluzowania nie będą realizowane.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej możliwości śluzowania można uzyskać pod numerami telefonów: 54 233 93 95 wew. 22 lub 55;  kom. 609 811 099; 601 381 189.

Dodatkowo kierujący jednostkami pływającymi mogą kontaktować się z obsługą śluzy na 8 kanale pasma morskiego 156,400 MHz.

Śluza Żerań

  • czynna codziennie od poniedziałku do niedzieli i w dni świąteczne w godzinach: 700 - 1500,
  • w miesiącach od maja do września – w każdy piątek, sobotę, niedzielę i święto czas pracy śluzy wydłużony do godziny 19.00,
  • ostatnie śluzowanie rozpoczyna się nie później niż na pół godziny przed końcem czasu pracy śluzy, to znaczy odpowiednio o 14.30 albo 18.30, ze względu na długi czas trwania śluzowania.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej możliwości śluzowania można uzyskać pod numerami telefonu: 22 811 47 20 lub 662 033 033.

Drogi wodne administrowane przez RZGW w Warszawie:

  • rzeka Wisła (wraz ze Zbiornikiem Włocławskim) km 295+200 – 680+000,
  • Kanał Żerański km 0 – 17+200,
  • rzeka Narew (wraz z Jeziorem Zegrzyńskim) km 21+600 – 83+500,
  • rzeka Bug km 0 – 42+200.

Ze względu na brak oznakowania żeglugę po wyżej wymienionych drogach wodnych dopuszcza  się wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych i z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wystawienie oznakowania żeglugowego na poszczególnych odcinkach dróg wodnych będzie ogłaszane oddzielnymi komunikatami nawigacyjnymi.

Aktualne ograniczenia żeglugowe:

km 515+650 rz. Wisły - prace budowlane w rejonie mostu Gdańskiego w Warszawie; duży ruch jednostek obsługujących budowę, okresowe ograniczenia parametrów szlaku poprzez postój urządzeń pływających pod mostem – prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie bacznej uwagi na oznakowanie żeglugowe,

km 500+000 rz. Wisły -  budowa mostu Południowego w Warszawie; szlak żeglowny przegrodzony pomostem pływającym – szlak zamknięty do czasu zapewnienia przez Wykonawcę robót bezpiecznego przejścia dla jednostek pływających,

km 425+950 rz. Wisły - rzeka przegrodzona tymczasowym progiem podpiętrzającym wodę na cele Elektrowni Kozienice – szlak zamknięty do czasu rozbiórki budowli.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące prowadzonych na drogach wodnych robót, imprez i innych utrudnień żeglugowych zawarte są w szczegółowych Komunikatach Nawigacyjnych, dostępnych  na stronie internetowej RZGW w Warszawie pod adresem:      
https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)