Utrzymywanie wód

W odniesieniu do wód administrowanych, istotnych dla kształtowania zasobów wodnych i ochrony przeciwpowodziowej, statutowym zadaniem RZGW jest utrzymanie w należytym stanie technicznym koryt rzek i kanałów oraz istniejących budowli regulacyjnych i hydrotechnicznych, w tym realizowanie zadań inwestycyjnych na tych wodach.

Zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo Wodne utrzymanie wód polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody.

Prace utrzymaniowe oraz zadania inwestycyjne prowadzone na rzekach obejmują:

  • prace regulacyjne, usuwanie zwalonych drzew, wycinki przerostów, w celu umożliwienia swobodnego spływu wód i lodów a także poprawy warunków żeglugowych,
  • ochronę brzegów przed erozją boczną poprzez budowę urządzeń wodnych (opaski brzegowe, tamy poprzeczne i podłużne) na tych odcinkach koryta, gdzie wymywany brzeg zagraża bezpieczeństwu wału przeciwpowodziowego,
  • lokalne roboty pogłębiarskie na szczególnie wypłyconych odcinkach rzek, gdzie występują zagrożenia powstania zatorów lodowych i śryżowych.