POIG

Logotypy_POIG

 

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Tytuł projektu:  "Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec"

Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie: 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

  

W dniu 25.10.2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu POIG.06.04.00-00-006/10

Całkowita  wartość projektu: 52.770.829,74

Kwota dofinansowania: 39.490.000,00 zł z tego: 33.566.500,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 5.923.500,00 zł z budżetu państwa

Beneficjent: Miasto Puławy

Partnerzy: RZGW w Warszawie, Gmina Kazimierz Dolny i Janowiec
Realizacja: 2010-2012

 

W ramach przedsięwzięcia RZGW w Warszawie uczestniczył w przebudowie portu rzecznego w Puławach polegającej na pogłębieniu portu, modernizacji nabrzeża portowego, budowie kapitanatu portu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniu terenu. Udział RZGW w Warszawie wyniósł 2.293.181,88 zł, w tym EFRR 1.415.033,12 zł.

 


Więcej informacji na temat Programu Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka znajduje się na stronie www.poig.gov.pl

Strona Instytucji Zarządzającej www.mir.gov.pl

Strona Instytucji Wdrażającej www.pot.gov.pl

Aktualizacja 16.02.2015 r.