RPO WM

 

dla rozwoju Mazowsza

Tytuł projektu:  "Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rz. Narew do km 5+000- Etap I"

Priorytet IV – „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka"

Działanie 4.4 – „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu"

 

W dniu 10.02.2015 r. podpisano porozumienie w sprawie dofinansowania projektu nr RPMA.04.04.00-14-003/14-00, w dniu 07.05.2015 r. Aneks nr RPMA.04.04.00-14-003/14-01 i w dniu 30.12.2015 r. Aneks nr RPMA.04.04.00-14-003/14-02
Całkowita  wartość projektu: 4 894 040,28 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 159 411,49 zł

Beneficjent: RZGW w Warszawie
Realizacja: 2012-2015

 

Celem bezpośrednim projektu było zapobieganie zagrożeniom naturalnym i ograniczenie ich skutków, jak również zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru projektu, poprzez udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od km 0+000 do km 2+000.

Podstawowym celem tego udrożnienia było ułatwienie spływu lodów i zmniejszenie groźnych spiętrzeń zatorowych, mogących skutkować wystąpieniem powodzi. Ponadto, znaczne spiętrzenia wody typu zatorowego stanowią zagrożenie dla zapór bocznych Jeziora Zegrzyńskiego na odcinkach: Kania-Popowo i Arciechów-Kuligów, a także dla terenów nadrzecznych, położonych na obszarach nieobwałowanych powyżej miejscowości Popowo-Parcele i Kuligów.

Projekt obejmował:

1. Roboty pogłębiarskie;

2. Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych;

3. Mechaniczne plantowanie terenu.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

dla rozwoju Mazowsza

Tytuł projektu:  "Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania-Popowo"

Priorytet IV – „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka"

Działanie 4.4 – „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu"

W dniu 10.02.2015 r. podpisano porozumienie w sprawie dofinansowania projektu nr RPMA.04.04.00-14-004/14-00, w dniu 17.06.2015 r. Aneks nr RPMA.04.04.00-14-004/14-01 a w dniu 30.12.2015 r. Aneks nr RPMA.04.04.00-14-004/14-02

Całkowita  wartość projektu: 3 734 323,13 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 173 651,91 zł

Beneficjent: RZGW w Warszawie
Realizacja: 2012-2015

 

Celem bezpośrednim projektu było zapobieganie zagrożeniom naturalnym i ograniczenie ich skutków, jak również zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru projektu, poprzez remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Kania-Popowo. Jej łączna długość wynosi 2.920 m.

Przedmiotowy projekt obejmował prace hydrologiczne na zaporze bocznej Jeziora Zegrzyńskiego w obrębie odcinka Kania – Popowo, w zakresie:

1. Roboty przygotowawcze;

2. Roboty bagrownicze;

3. Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej;

4. Doszczelnienie zapory;

5. Roboty betonowe;

6. Humusowanie nasypu;

7. Roboty nawierzchniowe;

8. Ogrodzenia;

9. Siatka przeciwbobrowa z humusowaniem rowów;

10. Bariery wałowe;

11. Bariery drogowe;

12. Słupki hektometrowe.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

Aktualizacja: 29.01.2016 r.