Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa RZGW w Warszawie koncentruje się na dwóch głównych działach: współpracy na wodach granicznych (Ukraina, Litwa, Białoruś, Federacja Rosyjska) oraz pozostałej współpracy w zakresie problematyki gospodarowania wodami prowadzonej na podstawie umów o wzajemnej współpracy nawiązywanych przez RZGW w Warszawie z zagranicznymi instytucjami partnerskimi w ramach współpracy instytucjonalnej. 

Współpraca bazuje na postanowieniach konwencji międzynarodowych i umowach międzyrządowych, m.in.:

  • konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych z dnia 17 marca 1992 r. (ratyfikowana przez Polskę 17 lutego 2000 r.);
  • umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polski a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z dnia 10 października 1996 r.;
  • umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy
    w dziedzinie użytkowania i ochrony wód granicznych z dnia 7 czerwca 2005 r.:
  • na ustaleniach umów nawiązanych przez RZGW w Warszawie o wzajemnej współpracy w zakresie wdrażania i realizacji polityki wodnej UE z zagranicznymi instytucjami partnerskimi.

W ramach współpracy instytucjonalnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje postanowienia umowy o współpracy w zlewni Bugu z Zachodnio-Bużańskim Zlewniowym Zarządem Zasobów Wodnych w Łucku (od 2006 roku) oraz z Agencją Wodną Adour – Garonne z Tuluzy na podstawie umowy
o partnerstwie (od 1996 roku).