Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

W związku z art. 49b i 51 ustawy Prawo wodne i art. 7 ust. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.), w celu zapobiegania pogorszeniu jakości jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, w taki sposób, aby w szczególności zminimalizować potrzebę ich uzdatniania, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych, mogą być ustanawiane obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Zgodnie z art. 60, obszar ochronny zbiorników wód śródlądowych ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Plany gospodarowania wodami uwzględniają ustalone w Programie wodno - środowiskowym kraju programy działań, których wdrożenie dla obszarów dorzeczy pozwolić ma na osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód. Jednym z takich działań może być ustanawianie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

RZGW w Warszawie prowadzi aktualnie prace nad ustanowieniem obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych:

1. zgodnie z programami działań na lata 2010 - 2015, dla głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP):

- nr 401 „Niecka łódzka,

- nr 405 „Niecka radomska";

2. zgodnie z programami działań na lata 2016 - 2021:

a) dla głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP):

- nr 326 „Zbiornik Częstochowa (E)",

- nr 406 „Niecka lubelska".

b) dla jezior:

- jez. Boczne (kod UE: PLLW30588) w województwie podlaskim,

- jez. Uścimowskie (kod UE: PLLW30694) w województwie lubelskim,

- jez. Białe Włodawskie (kod UE: PLLW30728) w województwie lubelskim.