Przeciwdziałanie skutkom suszy

Susza jest zjawiskiem naturalnym o charakterze tymczasowym. Definiowana jest jako znaczące w czasie oraz na dużym obszarze odchylenie od średnich wartości opadów (deficyt opadów), które może doprowadzić do suszy atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i społeczno-ekonomicznej, w zależności od intensywności oraz czasu trwania deficytu opadów (definicja z Raportu Komisji Europejskiej Working definitions of Water scarcity and Drought Report to the European Commission (2012)).

Uwarunkowania prawne procesu przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce

Przeciwdziałanie skutkom suszy jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. Głównymi dokumentami planistycznymi w tym zakresie są:RZGW w Warszawie

  • Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych;
  • Plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

Zgodnie z art. 88s ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1121) za przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w dorzeczach odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Natomiast zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne za przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych odpowiedzialni są dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Przygotowanie (przyjęcie) planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych administrowanych przez RZGW w Warszawie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie opracował plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych:

  • Środkowej Wisły
  • Łyny i Węgorapy
  • Niemna
  • Świeżej
  • Jarft

Dokumenty do pobrania:

Inne instytucje zajmujące się problematyką i monitoringiem suszy

Susza meteorologiczna i hydrologiczna:

  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) w ramach serwisu Posucha

Susza rolnicza (glebowa):

Susza hydrogeologiczna: