Warunki korzystania z wód

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn, zm.).

Zgodnie z art. 565 ust. 3 dotychczasowe warunki korzystania z wód dla zlewni i regionów wodnych zachowują moc nie dłużej niż do dnia 22 grudnia 2021 r.

Warunki korzystania z wód określają:

 • szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych;
 • priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
 • ograniczenia w korzystaniu z wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
  • poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  • wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
  • wykonywania nowych urządzeń wodnych.

Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionów wodnych.

Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni.